Regionalt senter for kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens er en tilstand hvor en opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og tildelt kjønn ved fødsel.  Kjønnsinkongruens kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten og i voksen alder. Diagnosen «kjønnsinkongruens hos ungdom og voksne» kan ikke stilles før starten av puberteten.  Diagnosen kan ikke stilles på bakgrunn av oppførsel eller preferanser utenfor normen av tildelt kjønn ved fødsel alene.

Innledning

Hvordan eller hvorfor kjønnsinkongruens oppstår er ikke kjent, men er fokus for forskning nasjonalt og internasjonalt. Selv om man kan anta at kjønnsidentitet også er påvirket av barndom og oppvekst, argumenterer flere forskere i dag for at biologiske faktorer kan disponere et individ for å utvikle behandlingstrengende kjønnsinkongruens. 

Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder karakteriseres av en markert og vedvarende inkongruens (uoverensstemmelse) mellom eget opplevde kjønn og tildelt kjønn ved fødsel. Kjønnsinkongruens kan ofte føre til et ønske om behandling for å leve og bli akseptert som en person av det opplevde kjønn, ved hjelp av hormonbehandling, kirurgi eller annen helsehjelp.

Hvem er dette tilbudet for?

Tilbudet retter seg også mot personer som definerer seg utenfor samfunnets tokjønnsmodell, som f.eks. ikke-binære, som har et hjelpebehov i forbindelse med sin kjønnsidentitet. 

Senteret skal gi veiledning til den kommunale helsetjeneste og tilby nettverksarbeid.

Pasienter under 18 år

Barn og unge under 18 år skal fortsatt henvises til utredning / behandling i lokal Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP).  Regionalt senter vil være et ressurssenter som kan bistå lokale Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og primærhelsetjenesten i regionen med drøftinger og råd.  

Tilbudet bygges opp i samarbeid med den nasjonale behandlingstjenesten ved OUS, «Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge» (KID-Teamet), og vil i første omgang være et regionalt fagnettverk.

Henvisning og vurdering

Fastlegen, annen spesialisthelsetjeneste eller privatpraktiserende avtalespesialist kan henvise personer som er 18 år og eldre til regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI). 

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningen bør bl.a. inneholde opplysninger om

  • opplevd kjønnsidentitet
  • livssituasjon
  • beskrive ev. helseplager (fysisk eller psykisk)
  • varighet av kjønnsinkongruens
  • hvor en ev. befinner seg i prosessen med kjønnsbekreftende behandling
  • hvilke ønsker og / eller forventninger pasienten har til kontakten med RSKI.  

Hormonell eller kirurgisk kjønnsbekreftende behandling tilbys per i dag ikke ved regionalt senter for kjønnsinkongruens.  Denne behandlingen gis ved Nasjonal behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK), Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV) ved Oslo Universitetssykehus (OUS). 
Regionalt senter kan bistå i prosessen med henvisning og oppfølging når en er under utredning og behandling. 

 
Ved psykiske vansker av moderat eller alvorlig grad, bør en også henvises til lokal DPS for å avklare behov for annen helsehjelp. 

Barn og unge under 18 år henvises til lokal BUP, som kan ta kontakt for rådgivning fra det regionale senteret. 

Ved spørsmål om behandling med hormoner eller kirurgi kan lokal BUP henvise til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK), «Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge» (KID-Teamet), i OUS.  

Utredning

Regionalt senter for kjønnsinkongruens består av psykologer, lege, sykepleier/sexologisk rådgiver, sosionom, idrettspedagog og logoped. 

Det vil i samarbeid med pasienten kartlegges behov for utredning og eventuell behandling. 

Sammen med pasienten utforskes kjønnsidentitet. Diagnostikken hviler på kjønnsidentitetshistorie, drivkraften bak ønsket om behandling og hvordan denne kan forstås.

Behandling

Hvilken behandling som tilbys, skal basere seg på en individuell vurdering og ut fra pasientens ønsker og behov.  Noen vil motta helsehjelp fra senteret før, under eller etter å ha vært til utredning og / eller behandling ved den nasjonale behandlingstjeneste (NBTK).  Andre vil ha tilstrekkelig nytte av den behandling som tilbys i senteret. 

Dette kan være behandling i gruppe- og individuelt, logopedisk kjønnsbekreftende rådgivning /stemmetrening, fysisk trening og kroppsterapi, nettverks- og familiesamtaler, utprøving og rekvisisjon av hjelpemidler, virkelighetserfaring (VE), sexologisk rådgivning, , hjelp med sosiale og økonomiske spørsmål, samt endring av juridisk kjønn. 

Regionalt senter kan bistå i prosessen med henvisning og oppfølging når en er under utredning og behandling ved NBTK i OUS.  For noen kan det være behov for oppfølging i en periode ved regionalt senter etter behandling ved NBTK i OUS.   
Da senteret er under oppbygging, vil ikke alle nevnte tjenester kunne tilbys fullt ut i oppstartfasen.

Se ulike behandlinger ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (voksne)

Oppfølging

Det kan tilbys oppfølging ved regionalt senter i form av gruppetilbud og eventuelt individuelle tilbud og rådgivning. 

Dette kan også tilbys personer som har gjennomgått hormonell og / eller kirurgisk behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (voksne) (NBTK) ved Oslo universitetssykehus og opplever behov for oppfølging og eventuelt spesifikk rådgivning. 

Vanligvis vil Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens da henvise en til regionalt senter.  Oppfølging vil primært skje i samarbeid med den kommunale helsetjenesten og fastlege.

Kontaktinformasjon

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?