Kvalitet

God og riktig pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Sykehuset i Vestfold. Sykehuset retter oppmerksomheten mot kvalitet i tjenestene, med særlig vekt på pasientsikkerhet.
 


Pasientsikkerhetsprogrammet

 

​Systematisk kvalitetsarbeid ved SiV

Fremtidig utvikling og omstilling i Sykehuset Vestfold handler først og fremst om å styrke tjenestenes kvalitet og sikre riktige prioriteringer innenfor den tildelte økonomiske ramme.

For å møte dette har sykehuset hatt et større arbeid knyttet til å utarbeide en egen kvalitetsstrategi. Strategien tar utgangspunkt i seks konkrete innsatsområder som er vurdert til å være de viktigste.

Innsatsområder:

 • Kompetanse
 • Medisinsk faglig kvalitet
 • Organisering av pasientbehandlingen
 • Informasjon fra behandler til pasient
 • Brukermedvirkning
 • Organisering av kvalitetsarbeidet
 • Elektronisk kvalitetssystem

Innenfor alle disse områdene er det utarbeidet tiltak som inngår i sykehusets handlingsplan. Denne er forankret hos ledere, ansatte, tillitsvalgte og brukere. Handlingsplanen vil bli evaluert i ledelsens gjennomgang første tertial 2013. Da vil vi også vurdere justeringer ift sykehusets oppdrag for 2013. Ved å ha en definert strategi som er konkretisert i tiltak vil vi sikre et mer systematisk arbeid rundt kvalitet og pasientsikkerhet.

Målsettingen er en lærende organisasjon som benytter egne og andres erfaringer til læring, forbedring og forebygging.  Slik kan vi videreutvikle og skape bedre sikkerhet i behandlingsforløpene til våre pasienter.

Organisering av kvalitetsarbeidet ved Sykehuset i Vestfold

 Sykehuset har etablert et Hovedkvalitetsutvalg. Dette utvalget består av sykehusets ledergruppe, brukerutvalgets leder, pasient og brukerombudet i fylket og kvalitetssjef. Utvalget har møte månedlig og behandler beslutningssaker relatert til pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene. Sykehuset har også et pasientsikkerhetsutvalg som behandler alle uønskede hendelser som fører til pasientskade eller som kunne ført til pasientskade. Utvalget er tverrfaglig sammensatt også med brukerrepresentasjon. I behandling av sakene er vi særlig opptatt av årsaker til hendelsene for å forebygge lignende hendelser og lære av dem.

Alle seksjoner i sykehuset har etablert kvalitetsgrupper; i disse gruppene diskuteres uønskede hendeler og forbedringstiltak og prosesser. Tilsvarende har alle klinikkene kvalitetsråd.

For å sikre god koordinering på tvers i sykehuset og som bidrag til metodeutvikling og læring på tvers, er det etablert et nettverk av kvalitetsrådgivere som ledes av kvalitetssjef.

Nyttige linker

Les mer om fritt behandlingsvalg på helsenorge sine nettsider

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Norsk pasientregister (NPR)

Kvalitetsregistre

​​Nasjonale medisinske kvalitetsregistre samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor ulike sykdomsgrupper. 

Hensikten med kvalitets- og forskningsregistrene, både nasjonale og lokale, er å danne kunnskapsgrunnlag som fører til bedre og tryggere behandling for pasientene.

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN)

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Om cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN)

Brukerundersøkelser

Sykehuset i Vestfold deltar i den nasjonale årlige brukerundersøkelsen – PasOpp. Den har blitt gjennomført gjennom i flere år, med litt forskjellig fokus. 

Målet med undersøkelsen er å avdekke forbedringspunkter på ulike områder av sykehuset. Undersøkelsen gjennomføres i regi av det nasjonale Kunnskapssenteret. Undersøkelsen for 2015, som gjennomføres høsten 2015 har fokus på voksne pasienters erfaringer med innleggelse på somatiske sykehus.

Kontinuerlig tilbakemeldingskanal

Sykehuset har i tillegg tilrettelagt for en kontinuerlig tilbakemeldingskanal for alle pasienter behandlet ved sykehuset fra høsten 2015: brukerundersøkelsen Si din mening.

Dette er et viktig virkemiddel i arbeidet med systematisk og god virksomhetsstyring. Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud.

Gå til informasjon om brukerundersøkelsen Si din mening

3-3 meldinger om uønskede hendelser

Alle sykehus er lovpålagt å melde fra om hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig personskade eller dødsfall. Meldingene kalles 3-3-meldinger etter paragrafen 3-3 i Lov om spesialisthelsetjenester som beskriver plikten til å melde ifra om slike hendelser.

Gå til siden for uønskede hendelser

Helsetjenesteassosierte infeksjoner


Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner er valgt som en av flere kvalitetsindikatorer. Ved Sykehuset i Vestfold gjennomføres prevalensundersøkelser fire ganger i året, to av disse inngår i den nasjonale registreringen i regi av Folkehelseinstituttet.

Prevalensundersøkelser gir oss antall helsetjenesteassosierte infeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt tidspunkt, som indirekte sier noe om hvor sannsynlig det er at du som pasient skal få en sykehusinfeksjon hvis du blir innlagt på sykehus.

Oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner ved Sykehuset i Vestfold

Smittevernenheten ved Sykehuset i Vestfold har utarbeider-fortløpende oversikter over helsetjenesteassosierte infeksjoner - (fire prevalensundersøkelser). Sykehuset i Vestfold inkluderer sykehuset i Tønsberg og Larvik samt Kysthospitalet.

I 2012 ble medisinsk sengepost ved sykehuset i Larvik lagt ned slik at det nå kun registreres prevalens ved den ortopediske seksjonen.

Alle operasjoner innebærer en viss risiko for komplikasjoner, og infeksjoner er en av de komplikasjonene som kan oppstå. Pasientene informeres om dette i forkant av enhver operasjon. I tillegg arbeider vi systematisk for å redusere denne risikoen så mye som mulig.

Pasientsikkerhetskampanje

Som en del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” ble sjekklisten “Trygg kirurgi” innført ved Sykehuset i Vestfold etter følgende plan:

 • 01.06.2011: Oppstart pilot ved ortopedisk seksjon i Tønsberg.
 • 01.09.2011-31.12.2011: Prosjektperiode, alle seksjoner.
 • 01.01.2012: Oppstart full skala, sjekkliste Trygg kirurgi er implementert  ved kirurgisk klinikk.
 • 01.05.2012: “Smykkefritt sykehus” innført på Verdens håndhygienedag.

Tolkning av tallene

Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av infeksjonsforekomst i sykehusene på en bestemt dag. Resultatene må derfor leses med varsomhet, spesielt gjelder dette for mindre sykehus.

Metoden gir en god oversikt over forekomst av infeksjoner nasjonalt, men for enkelte sykehus blir tallmaterialet lite. Resultatene på sykehusnivå er derfor mer sårbare for variasjoner i registreringsmåter enn de nasjonale og regionale resultatene.

Utskrivningspraksis, liggetid, pasientsammensetning og behandlingstilbud er andre forhold som vil påvirke tallene. For eksempel har alvorlig syke pasienter økt infeksjonsrisiko. Ved et sykehus hvor pasienter har kortere liggetid vil det forventes færre infeksjoner.

Sykehuset i Vestfold overvåker og registrerer også kontinuerlig de inngrepene som er fastsatt i registerforskriften NOIS og sender rapporter til Folkehelseinstituttet med resultatene. Resultatene fra både de nasjonale prevalensmålingene og insidensmålingene ligger på fhi.no.

Forebygging

Mange infeksjoner knyttet til helsetjenesten kan forebygges. Det viktigste tiltaket er bedre håndhygiene. God håndhygiene er viktig både når det gjelder daglig stell av urinveiskatetre og stell av operasjonssår. Bruk av urinveiskatetre er spesielt viktig i helseinstitusjoner for eldre, hvor urinveisinfeksjoner utgjør et stort problem.

Forbedring av pasientadministrativt arbeid


Det pasientadministrative arbeidet i sykehusene har stor betydning for pasientsikkerheten. Det handler om å sikre at pasienter får time i tide, at alle prøvesvar blir fulgt opp korrekt og for eksempel at pasienter blir innkalt til nødvendige kontroller.

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte 2011 og 2012 revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i sykehusene i regionen. Revisjonen viste at det var enkelte svakheter i det pasientadministrative arbeidet. 

Opplæringsprogram i DIPS for ansatte

Sykehuset i Vestfold (SiV) sin oppfølging av revisjonen innebærer økt vekt på opplæring, både for nyansatte og vedlikeholdsopplæring.

Last ned opplæringsprogrammet er utarbeidet for ansatte ved Sykehuset i Vestfold i pdf-format.

Opplæringsprogrammene bygger på:

 • Delvis på erfaringen fra DIPS-innføringen i 2008
 • Delvis erfaringen SiV har gjort seg etter drøye fire år med DIPS og da særlig i forhold til på hvilke områder det er særlig tydelig at organisasjonen har svakheter og mangler i DIPS-kompetanse.
 • I tillegg er det basert på erfaringene SiV gjør seg under det pågående opplæringsprogrammet.

Programmet er delt inn i nyansatt- og vedlikeholdsopplæring med bolker for generell DIPS opplæring og en del for profesjonsspesiell opplæring.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.