En person i hvit skjorte

Kvalitet og pasientsikkerhet

God og riktig pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Sykehuset i Vestfold. Sykehuset retter oppmerksomheten mot kvalitet i tjenestene, med særlig vekt på pasientsikkerhet.

Kvalitetseksjon
 

Fremtidig utvikling og omstilling i Sykehuset Vestfold handler først og fremst om å styrke tjenestenes kvalitet og sikre riktige prioriteringer innenfor den tildelte økonomiske ramme.

Målsettingen er en lærende organisasjon som benytter egne og andres erfaringer til læring, forbedring og forebygging.  Slik kan vi videreutvikle og skape bedre sikkerhet i behandlingsforløpene til våre pasienter.

Organisering av kvalitetsarbeidet ved Sykehuset i Vestfold

 Sykehuset har etablert et Hovedkvalitetsutvalg. Dette utvalget består av sykehusets ledergruppe, brukerutvalgets leder, pasient og brukerombudet i fylket og kvalitetssjef. Utvalget har møte månedlig og behandler beslutningssaker relatert til pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene. Sykehuset har også et pasientsikkerhetsutvalg som behandler alle uønskede hendelser som fører til pasientskade eller som kunne ført til pasientskade. Utvalget er tverrfaglig sammensatt også med brukerrepresentasjon. I behandling av sakene er vi særlig opptatt av årsaker til hendelsene for å forebygge lignende hendelser og lære av dem.

​​Nasjonale medisinske kvalitetsregistre samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor ulike sykdomsgrupper. 

Hensikten med kvalitets- og forskningsregistrene, både nasjonale og lokale, er å danne kunnskapsgrunnlag som fører til bedre og tryggere behandling for pasientene.

Sykehuset i Vestfold deltar i den nasjonale årlige brukerundersøkelsen – PasOpp. Den har blitt gjennomført gjennom i flere år, med litt forskjellig fokus. 

Målet med undersøkelsen er å avdekke forbedringspunkter på ulike områder av sykehuset. Undersøkelsen gjennomføres i regi av det nasjonale Kunnskapssenteret.

Kontinuerlig tilbakemelding

Sykehuset har i tillegg tilrettelagt for en kontinuerlig tilbakemelding gjennom: brukerundersøkelsen Si din mening.

Dette er et viktig virkemiddel i arbeidet med systematisk og god virksomhetsstyring. Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud.

Åpenhet om uønskede hendelser er viktig for læring og forbedring, og gir pasienter og publikum mulighet for å ha en realistisk forventning til helsetjenesten.

Åpenhet og kunnskap om hva som har skjedd, vil være nødvendig for best mulig å kunne håndtere hendelsen, å avklare årsaksforhold og bidra til læring gjennom å forebygge at tilsvarende skjer igjen.

Pasientsikkerhet handler om å forebygge uønskede hendelser og skader på pasienter. Pasientsikkerhet er et av de viktigste satsningsområdene ved Sykehuset i Vestfold. Vi deltar både i det nasjonale arbeidet med forebygging av pasientskader og iverksetter i tillegg egne tiltak og prosjekter for å styrke pasientsikkerheten. 
 
Det systematiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet ved Sykehuset i Vestfold skal bidra til å:
  • ​Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten
 

Arbeidet er forankret i:Sist oppdatert 18.12.2023