Nytt somatikkbygg

Historie og utbygging

Vi fornyer sykehuset vårt! I løpet av 2023 kom det nytt fagbibliotek og kontorer for klinisk personell. I 2024 kommer det nytt taxibygg og en ny sykehuspark.

Taxibygg, sykehuspark, fagbibliotek og kontorer for klinisk personell

I løpet av 2023 kommer det nytt taxibygg, sykehuspark, fagbibliotek og kontorer for klinisk personell. ​Ny taxiavgangshall og en flott sykehuspark med leker og utstyr for opptrening skal nå bygges på sykehustomten i Tønsberg. Høsten 2023 tar SiV i bruk nye bygg.
Les mer om sykehusutbyggingen
Taxibygg, sykehuspark, fagbibliotek og kontorer for klinisk personell

Nyheter

  Tidslinje for historie og utbygging

  Utviklingen av sykehuset 1938-2005

  Bilde av sykehusets utvikling fra 1938-2055

  1968:

  Fylkeskommunen oppnevner en Sykehusplankomité ledet av Fylkemannen i Vestfold. Mandat: utarbeide plan for oppføring og drift av helseinstitusjoner herunder utbygging av VSS på nåværende eller ny tomt.

  1969:

  Fylkestinget vedtar å utarbeide en generalplan for sykehusets utbygging.

  1970:

  Statens bygge- og eiendomsdirektorat tilrår "at det tas sikte på å finne et fritt beliggende tomteområde som ligger sentralt for utbygging av det nye sykehusanlegg. Dette bør omfatte både sentralsykehus og psykiatrisk sykehus". Arkitekt Ole B.Bull konkluderte med at var vanskelig å forstille seg at det overhodet var mulig å omdanne og bygge videre på kjernen av eksisterende bygg (1918-1938 og 1963). Fylkestinget nedsetter ny komité ledet av Fylkesmannen for å finne et skikket tomteareal for det nye sykehuset.

  1971:

  Helsedirektøren ba om omarbeiding av planene der totalbehovet på 950-1000 sengeplasser skulle innarbeides.

  1972:

  En rekke tomter ble vurdert av tomtekomiteen og sykehusets ledelse. Viktige kriterier for ny plassering var: Ligge kommunikasjonsmessig sentralt i fylket – tidsfaktor ved ø.hjelp, ikke for langt fra bymessig bebyggelse og forholdet til sykepleiehøyskolen og søsterhjemmet. Tomtekomitéen sluttet seg til flertallets votum. Av alle alternativer i Sem ble Robergrønningen foretrukket. Ordfører i Sem uttrykte at mange av kommunens politikere helst ikke ville ha sykehuset. Mens diskusjonene om ny plassering gikk – økte problemene ved det eksisterende anlegget. Et midlertidig bygg ble godkjent med minimal standard og kostnader for ikke å ødelegge muligheten for et nytt sykehus.

  1973:

  Diskusjon om tomtevalg fortsatte. Realisering av nytt sykehus ble vurdert til å ta lang tid på grunn av mangel på lånemidler. En ny komité ledet av fylkesordfører Harald Thaulow ble nedsatt for å utrede og komme med forslag til flere midlertidige bygninger.

  1974:

  Komitéen fikk utvidet mandat til å utrede et alternativ II med drift av sykehuset på eksisterende tomt i en lengre interimsperiode på 20-30 år. Kravet om at det skulle bygges et psykiatrisk sykehus på samme tomt ble frafalt og dermed bortfalt kravet om de store tomtearealene. Det åpnet for mulighetene for utbygging på eksisterende tomt. Thaulowplanen ble lagt frem for fylkestinget. Planen ble godkjent. Utredningene konkluderte med at det var mulig å bygge et fullverdig sykehus på eksisterende tomt.

  1975:

  Helsedirektøren gir klarsignal for videre utbygging på eksisterende tomt.

  1977-1980:

  Arbeid med ny generalplan. Langtidsbudsjettet forutsatte byggestart i 1979. Nytt sykehus ble oppfattet som for stort og dyrt. Byggekomitéen søkte råd hos helsedirektoratet. På ny kom diskusjonen om nytt sykehus på ny tomt opp til politisk behandling, men falt.

  1980:

  Funksjonsanalyse lagt frem for fylkestinget.

  1981:

  Fylkestinget oppretter generalplanutvalg for Vestfold sentralsykehus basert på funksjonsanalysen. Sykehuset slet fortsatt med gamle bygninger og vanskelige arbeidsforhold. Mens generalplanarbeidet foregikk satte staten ved sosialdepartementet stopp for videre diskusjon om plassering. En klar forutsetning for statlig godkjenning og finansiering av nytt sykehus var at det ble bygget i tilknytning til eksisterende anlegg.

  1983:

  Sykehussjef Tormod Nyberg fikk vedtatt "Foreløpig tiltak før hovedutbyggingen finner sted". 0.byggetrinn ble godkjent. 0-byggetrinn bestod av utbygging av psykiatrisk avdeling med 70 senger, utbedring av sykehuset tekniske anlegg, innredning av sengeposter, forbedring av nukleærmedisinsk lab, intensiv/postop, dialyse og hjerteovervåkning.

  1985:

  0.byggetrinn ferdig (styrking av psykiatrien, tekniske forbedringer og innredning av 3 tomme etasjer). Generalplan ferdig og godkjent av Fylkestinget.

  Sykehuset i Vestfold - Tønsberg 1986

  Fylkestinget vedtok oppstart av detaljprosjektering. En plankomité ble oppnevnt. Arkitektfirmaet Eliassen og Lambertz-Nilssen, Nosyko A/S ved siv.ing Nils Ebbesen som prosjektleder, ble engasjert.
  Bilde av sykehuset i 1986

  1987:

  Departementet meddelte ingen innvendinger mot planen som hadde byggestart 1988, men at lånemidler fra Kommunalbanken først kunne påregnes fra 1990.

  1988:

  Skisseprosjekt basert på Generalplan ferdig. Prosjektet hadde dog "lagt" på seg. 7.nov vedtok fylkestinget: 1. Skisseprosjektet legges til grunn for den videre hovedutbyggingen av VSS. 2. Hovedutbyggingen gjennomføres raskest mulig og som en kontinuerlig prosess. 3. Det igangsettes detaljprosjektering av byggetrinn I(behandlingsfløyen) og byggetrinn II (tekniske sentral) 4. Prosjektet søkes innpasset i Kommunalbankens utlånsrammer for sykehusbygg med sikte på byggestart 1990/91 Skisseprosjektet ble forelagt Helsedirektoratet, som reagerte med å utfordre fylkeskommunen til en kritisk gjennomgang av sykehusstrukturen i fylket. Prosjektet ble ikke godkjent av departementet og direktoratet på grunn av manglende kostnadseffektivitet.

  1989:

  Konsulentfirma ble engasjert til å gjennomgå prosjektet. Disposisjonsplan for sykehustomten ble utarbeidet.

  1991:

  Justert skisseprosjekt blir vedtatt. Byggeplanene blir splittet opp i atskilte byggetrinn. Hovedutbyggingen 1990 - 2005 - Gjennomførte byggetrinn

  1998 og 1999

  Fra 1. januar 1998: Felles ledelse av Horten sykehus og Vestfold sentralsykehus.
  Fra 1. januar 1999: Felles ledelse av Sandefjord sykehus og Larvik sykehus.

  2000

  1. april 2000: Vestfold sentralsykehus (Tønsberg/Horten) slås sammen med Sandefjord/Larvik sykehus til ett sykehus under navnet Sentralsykehuset i Vestfold, med fire driftsteder. Ny oppgavefordeling mellom sykehusene vedtas i Fylkestinget.

  1. mai 2000: Akuttmottaket ved sykehuset i Horten nedlegges

  1. september 2000: Psykiatrien i Vestfold skilles ut som selvstendig helseforetak

  2001

  29. juni 2001: Akuttmottaket ved sykehuset i Sandefjord legges ned.

  2002

  1. januar 2002: Ansvaret for sykehusene overføres fra Vestfold fylkeskommune til staten gjennom det regionale helseforetaket Helse Sør. Sykehuset skifter navn fra Sentralsykehuset i Vestfold til Sykehuset i Vestfold HF.

  1. januar 2002: Habiliteringstjenesten i Vestfold overtas fra Vestfold fylkeskommune og blir en del av Sykehuset i Vestfold HF.

  1. januar 2002: Kysthospitalet i Stavern, som er bygget opp som Vestfoldbefolkningens rehabiliteringstilbud, legges til Rikshospitalet.

  2005

  1. mai 2005: Gjenværende aktivitet ved SiV-Horten overføres til SiV-Sandefjord. SiV-Horten avvikles.

  2006

  12. januar 2006: Offisiell åpning av 6.byggetrinn ved SiV-Tønsberg

  1. mars 2006: All bløtdelskirurgi overføres fra SiV-Larvik til SiV-Tønsberg. Deler av ortopedisk øyeblikkelig-hjelp overføres fra SiV-Larvik til SiV-Tønsberg fra samme tidspunkt.

  2007

  29. juni 2007: All poliklinisk aktivitet inkludert skadestue overføres fra Sandefjord til Larvik og Tønsberg.

  2008

  20. juni 2008: Akuttfunksjonen i medisin avviklet i Larvik og overført til Tønsberg.

  20. juni 2008: Akuttfunksjonen i ortopedi avviklet i Larvik og overført til Tønsberg.

  30. juni 2008: Salg av SiV-Sandefjord til Sandefjord kommune.

  2009

  1. januar 2009: SiV organiseres i fem klinikker: medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk, klinikk medisinsk diagnostikk, prehospital klinikk (felles med Telemark) og servicedivisjonen.

  1. juli 2009: SiV flytter ut fra bygget i Sandefjord. Aktiviteten er overført til Larvik og Tønsberg.

  1. juli 2009: SiV fusjonerer med Kysthospitalet i Stavern, som blir klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

  2012

  1. januar 2012: Psykiatrien i Vestfold fusjoneres med Sykehuset i Vestfold og blir ny klinikk ved sykehuset: klinikk psykisk helse og rusbehandling.

  Byggestart psykiatri

  Mars 2017
  Webkamerabilde fra byggingen

  Byggestart somatikk

  April 2018
  Illustrasjonsbilde av somatikkbygget

  Psykiatribygg ferdig

  2019
  Illustrasjon av psykiatribygg

  Somatikkbygg utbygging

  Illustrasjon av somatikkbygget


  Sist oppdatert 12.02.2024