SiV Tønsberg

Styret ved Sykehuset i Vestfold

Styret for Sykehuset i Vestfold består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Kommende styremøter

 • Styremøte 25. juni 2024
  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
  Styremøte 25. juni 2024
  25.
  juni
  2024
 • Styremøte 25. september 2024
  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
  Styremøte 25. september 2024
  25.
  september
  2024
 • Styremøte 30. oktober 2024
  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
  Styremøte 30. oktober 2024
  30.
  oktober
  2024

Fra 15. februar 2024-2026:

Per Christian Voss
Styreleder

Charlotte Haug
Nestleder

Hans August Hanssen
Styremedlem

Anne Biering
Styremedlem

Frode Hestnes
Styremedlem

Trine Vingsnes
Styremedlem

Ole Johan Bakke
Styremedlem

2023-2025:

Kari Merete Saltvik
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Ellen Holtan Folkestad
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Terje-Kåre Hansen Lundgård
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Nina Christin Clausen
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

2023-2025:

Bjørg Taranrød Grytnes
(valgt av og blant de ansatte)

Andreas Aass-Engstrøm
(valgt av og blant de ansatte)

Anne Høeg Sørum
(valgt av og blant de ansatte)

Lisbeth Næss
(valgt av og blant de ansatte)

Nina Hivand
(valgt av og blant de ansatte)

  • 14. februar
 • 18. mars kl. 13.15-19.00
 • 15. mai kl. 13.15-19.00
 • 25. juni kl. 13.15-19.00
 • 25. september kl. 13.15-19.00
 • 30. oktober kl. 13.15-19.00
 • 27. november kl. 13.15-19.00
 • 18. desmber kl. 09.15-15.00

 

Om styret og styremøtene

Ønsker du å lytte til styremøtet digitalt? Send en e-post til informasjon@siv.no

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan må behandles i lukket møte:

 • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
 • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
 • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Det er utarbeidet en veilederen for styrearbeid i helseforetakene. Denne er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, som på basis av veileder fra departementet i fellesskap har tilpasset veilederen til helseforetaksnivå.

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter.


Last ned veileder for styrearbeid

Styret i det regionale helseforetaket har ansvar for å opprette helseforetak og fastsette hvem som skal være medlem av styret (helseforetaksloven § 9). Senere endringer i styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24). Bestemmelsen i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder også for styrene i helseforetak (helseforetaksloven § 21). 
Les mer om oppnevning av styrer på Helse Sør-Øst sine nettsider

Sist oppdatert 31.08.2023