to leger foran PC

Dialogmelding legekontor – helseforetak

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hensikten med dialogmeldinger er å erstatte mange telefoner og feil bruk av henvisninger.

Dialogmeldinger er et journaldokument og vil sannsynligvis på sikt bli omfattet av innbyggernes elektroniske innsynsløsning.

Dialogmeldinger kan brukes til å sende tilleggsinformasjon ved henvisning. Dersom opplysningene kan endre prioritet eller bør føre til nye tiltak, må dette komme helt klart fram av teksten.

 • Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp.
 • Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter f.eks. ved spørsmål rundt mottatt epikrise eller henvisning.
 • Dialogmeldinger brukes når pasient er i et behandlingsforløp, og skal kunne erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger.

Det er ikke behov for å gi tilbakemelding om at meldinger er lest og at oppgaver vil bli utført. Man kan regne med
at dette blir gjort når meldingen er levert til korrekt mottaker og at applikasjonskvittering er mottatt fra denne.

Hver melding blir et dokument i pasientens journal.

 • Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter- da må telefonkontakt benyttes
 • Ved behov for generell veiledning, bruk andre kanaler enn dialogmeldinger.
 • Lange faglige utredninger – bruk da vanlig journalnotat, henvisning eller epikrise
 • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål
 • Administrative diskusjoner som arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege

Forespørselen adresseres til en tjeneste ved sykehuset. Der det er hensiktsmessig kan man starte meldingen med navn på ønsket lege/behandler, fagområde og eventuelt referanse til henvisning eller epikrise.

Fastlegen skal benytte "Dialog forespørsel" og "Svar på forespørsel"
(ikke Dialog Notat / Medisinske opplysninger / Helseopplysninger)

Eksempler på bruk for fastlegen:

 • Etterspørre status på en henvisning eller ettersende tilleggsopplysninger
 • Spørsmål vedrørende oppfølging av pasient etter et sykehusopphold eller knyttet til en epikrise
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger
 • Etterspørre epikrise

 • Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet
 • Spørsmål knyttet til inneliggende pasient, et poliklinisk forløp, oppfølging av pasienter med kroniske
  sykdommer
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger

 • Vær konsis og konkret, og vurder ordlyd. Sjekk at dokumentet ligger i pasientens journal
 • Unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer
 • Det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen
 • Tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer nye spørsmål
 • Ikke bland fagområder (f.eks. kirurgi og medisin) i samme melding

 • Tidshorisont: fra henvisning er sendt fra fastlege og inntil 12 måneder siden sist kontakt ved HF
 • Forventet svartid: 3 – 5 virkedager. Sendte og mottatte meldinger må følges opp av begge parter
 • Vedlegg/utklipp i dialogmeldinger kan ikke benyttes, f.eks. legemiddelliste som vedlegg vil ikke
  fungere. Kun ren tekst kan benyttes i meldingene
 • Meldingstypen "Avvik" benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, eller hvis innholdet
  går ut over retningslinjene for avtalt bruk
 • Svar på forespørsel gjøres ved å benytte svarfunksjonen i det mottatte dokumentet
 • Fastlege: Start meldingen med navn på mottaker og/eller fagområde hvis behov
 • Helseforetak: Start meldingen med referanse til henvisning hvis aktuelt
 • Skal ikke benyttes ved:
  • Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter- da må telefonkontakt benyttes
  • Lange faglige utredninger – bruk da vanlig notat, henvisning eller epikrise
  • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål
  • Administrative diskusjoner som arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege

Både fastlege og helseforetak må sørge for ajourhold av opplysninger om egen organisasjon i adresseregisteret på Norsk Helsenett slik at disse samsvarer med praksis.

Sist oppdatert 13.01.2020