Innovasjon

Innovasjon skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Helsetjenesten drives av ny kunnskap og innovasjon som er med på å gi stadig bedre pasientbehandling og pasientopplevelse tilpasset den enkelte.

Kontaktinformasjon til forskning- og innovasjonsavdelingen


Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi

For Sykehuset i Vestfold er målet med all innovasjon å utvikle nye og bedre tjenester og produkter for morgendagens pasientbehandling. Ved å realisere innovasjonspotensialet i helseforetakenes forskning og i øvrige ideer fra ansatte, pasienter og pårørende, samt ved å ta i bruk nye løsninger utviklet av næringslivet, jobber Sykehuset i Vestfold med å nå innovasjonsmålene.

Innovasjonsprosjekter

Det foregår en rekke innovasjonsprosjekter ved Sykehuset i Vestfold, spesielt innen tjenesteinnovasjon og digitalisering, som fokuserer på å utvikle nye tjenester og/eller ta i bruk ny teknologi til det beste for våre pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Her finner du en oversikt over noen av prosjektene:

Sykehuset i Vestfold har fått midler fra Helse Sør-Øst til tjenesteinnovasjonsprosjektet «Virtuelt hjemmesykehus for premature barn».

Overordnet formål med Virtuelt hjemmesykehus er at premature barn og nyfødte skal kunne overvåkes og følges opp fra deres kjente tilværelse, i hjemmet. Med nye digitale løsninger vil målet være å trygge hjemmesituasjon gjennom tettere og mer tilgjengelig oppfølging fra sykehuset.

Virtuelt hjemmesykehus kan bidra til å påvirke både brukeropplevelsen og kvaliteten i pasientforløpet, samt gi raskere og bedre tilgang på aktuell informasjon for helsepersonell.

Mer informasjon om virtuelt hjemmesykehus for barn​

Foreldre med nyfødt baby

Illustrasjonsbilde

Innovasjonsprosjektet fikk midler fra Helse Sør-Øst i 2021 for å overføre og ta i bruk ideen om digital hjemmeoppfølging «Brukerstyrt poliklinikk» fra Vestre Viken.

Pasienter med epilepsi som har en stabil anfallssituasjon og som ikke har behov for fysiske kontroller kan nå få oppfølging av sykehuset hjemme. Ved digital hjemmeoppfølging rapporterer pasienten selv inn sin tilstand i en sikker digital løsning. Opplysningene lagres i pasientjournalen, og helsepersonell følger opp.

Målet med prosjektet er blant annet å tilby mer individualisert og målrettet behandling basert på pasientens individuelle behov, samt gi mer fleksibilitet og økt tilgjengelighet i helsetjenesten.

Mer informasjon om tilbudet

Tre ansatte foran PCer

Illustrasjonsfoto


Innovasjonsprosjektet «Digital behandling for personer med overvekt» ble tildelt midler fra Helse Sør-Øst i 2022. Prosjektet er et strategisk satsingsområde i Regional utviklingsplan i Helse Sør-øst og er en del av Sykehuset i Vestfolds satsningsområder innen teknologi, forskning og innovasjon .

Overvektspoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold har fått innovasjonsmidler til å utvikle et veiledet digitalt behandlingsprogram for pasienter med overvekt. Tilbudet skal hjelpe pasienten med å gjennomføre varige kostholds- og aktivitetsvaner på deres egne premisser, som kan gjennomføres når og hvor de selv trenger og ønsker det.

Behandlingsprogrammet kan bidra til at pasienten får gode verktøy for å håndtere helseutfordringer knyttet til overvekt hvor målet er å bedre helse og livskvalitet, samt støtte til varig vektreduksjon.

Les mer om prosjektet

Tre smilende kvinner ved en PC

Seksjonsleder Inger Marie Flakstad, IKT-rådgiver Karen Agnes Grinde og spesialutdannet sykepleier Kathrine Skjæveland Inderåk.


«VR i rehabilitering – et nytt syn på smerte» er finansiert med innovasjonsmidler fra Sykehuset i Vestfold og Stiftelsen Dam.

Prosjektet skal undersøke om bruk av VR-briller i behandling av pasienter med langvarige smerter kan gi bedre effekt. VR-opplevelsen skal gi en fordypende måte å lære på ved blant annet å vise pasienten hva som skjer i kroppen slik at de kan endre måten smertene håndteres på. Teknologien har allerede noe dokumentert effekt på langvarige smertetilstander og innholdet baserer seg på velkjente prinsipper innen ACT, kognitiv terapi og mindfullness.

Målet er å øke effekten av behandling for pasienter med langvarige smerter gjennom kunnskap og strategier, samt prøve ut hvordan teknologien kan brukes til en aktiv tilnærming til smertebehandling.

Les mer om prosjektet

Mann med VR-briller

Prosjektleder Erling Becker Aarseth prøver VR-brillene.


Senter for kreft og blodsykdommer ved Sykehuset i Vestfold har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst til innføring av digital hjemmeoppfølging for pasienter som får immunterapi i kreftbehandling. Senteret vil implementere digitale løsninger som gjør at kreftpasienter som er hjemme kan følge med på, og aktivt håndtere egen sykdom på en bedre måte ved registrering av trening og egenbehandling, samt kommunisere med helsepersonell.

Utviklings- og implementeringsarbeidet er et av flere prosjekter innenfor digital hjemmeoppfølging. Bruk av Nimble i Sykehuset i Vestfold er en ideoverføring fra Sykehuset Østfold. Sykehuset tar løsningen et steg videre og vil også innføre støtte til digital koordinering og pre-habilitering. Innføringen av den nye teknologien skjer i tett samarbeid mellom brukere, helsepersonell, forsknings- og innovasjonsavdelingen, IKT og eHelse-avdelingen ved Sykehuset.

Overordnet mål for innovasjonsarbeidet er at alle pasienter med kreft som får immunterapi får tilbud om digital oppfølging hjemme under behandling. De digitale løsningene skal også bidra til bedre koordinering og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenestene for kreftpasienter.

Sykepleier og pasient

IllustrasjonsfotoSykehuset i Vestfold, i samarbeid med Larvik kommune, har opprettet et eget team for å følge opp multisyke eldre i overgangen mellom sykehus og hjem med midler fra Helse Sør-Øst.

Stadig flere eldre pasienter med flere ulike sykdommer blir lagt inn på sykehus. For å bedre hjemmeoppfølgingen etter utskrivelse vil en «eldrehelsekoordinator» kontakte utvalgte pasienter som er 75 år eller eldre med en forespørsel om de ønsker hjemmebesøk av et ambulant team.

Ved tidlig kartlegging av utfordringer og tilbud om forebyggende lavterskeltilbud kan dette tjenestetilbudet bidra til å trygge overgangen til hjemmet for både mulitsyke eldre pasienter og deres pårørende gjennom hjemmebesøk av ansatte fra sykehuset og kommunen til pasienter som ønsker det. 

Les mer om prosjektet

Eldre kvinne i hjemmet

Illustrasjonsfoto.


Ung Arena + er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Vestfold og de “gamle" Vestfold-kommunene (Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Færder, Horten og Holmestrand), som skal utvikle et helhetlig helsetilbud basert på «Ung Arena»-modellen. Prosjektet har fått støtte til prosessveiledningen fra Innomed.

Ideen med prosjektet er å forebygge psykiske lidelser og gi rask hjelp hos spesialisthelsetjenesten til de som måtte trenge det, gjennom et lavterskeltilbud. Ung Arena + skal være en plass der unge kan få hjelp til å mestre livets små og store utfordringer.

Prosjektet har som mål å imøtekomme unges behov for helhet, oversikt og egenkontroll i sitt møte med helse- og sosiale tjenester, forebygge videre utvikling av psykiske og/eller rusproblemer, samt initiere tidlig intervensjon fra spesialisthelsetjenesten ved behov. 

Nyhet om​ prosjektet

​Mer om prosjektet på Innomeds nettside​

Fem smilende ungdommer står samlet ute

Illustrasjonsfoto.

 

Sykehuset i Vestfold prøver ut og evaluerer en ny digital løsning (eKOLS) for mestring og monitorering av sykdom og helse for pasienter med KOLS ved sykehuset. Prosjektet har mottatt innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og Stiftelsen Dam.

Med ny teknologi vil fokus gå fra behandling til å støtte pasienten i forebygging og egenmestring av egen sykdom og helse. Pasientene kan følges opp hjemme ved at egenrapporterte målinger om egen helsetilstand sendes digitalt til sykehuset.

KOLS er en kronisk sykdom som trenger livslang oppfølging og mål med behandling er å lindre plager, bremse utviklingen av sykdommen og forebygge akutte forverringer. Målet med den nye tjenesten er å forebyge forverring av sykdom, bedre helsetilstand og øke livskvalitet, samtidig som behovet for sykehusopphold reduseres. ​

Illustrasjonsbilde av en eldre kvinne som går tur med staver i skogen

Illustrasjonsbilde

Les mer om eKols - digital hjemmeoppfølging av pasienter med kols


SpiseMOT (tidligere BRA NOK) er et innovasjonsprosjekt som har mottatt midler fra Helse Sør-Øst til å utvikle et digitalt mestringsverktøy for ungdom med spiseforstyrrelser, og deres foreldre. Klinikk for Psykisk helse og Avhengighet, BUPA, ved Sykehuset i Vestfold, har i perioden 2019 - 2022 utviklet en prototyp.

Enkel tilgang på kvalitetssikret informasjon er viktig for å støtte behandling, mestring og veiledet selvhjelp ved spiseforstyrrelser. Målgruppen er primært BUPAs pasienter og deres foreldre/familie, men verktøyet er også utformet til å være en generell plattform med informasjon om spiseforstyrrelser og BUPAs behandlingstilbud som vil være tilgjengelig for alle interesserte.

Overordnet målsetting er å styrke muligheten for selvhjelp til pasienter med spiseforstyrrelser og deres pårørende og gjennom 2022 har det vært arbeidet med ferdigstillelse av innhold og utvikling av spiseMOT fra prototyp til ferdig produkt. Målet er at spiseMOT skal publiseres og implementeres i løpet av våren 2023. 

Illustrasjonsbilde av en behandler, en ung kvinnelig pasient og en pårørende som sitter ved et bord

Illustrasjonsbilde

Innovasjonsprosjektet har mottatt midler fra Helse Sør-Øst til å utvikle eMestring alkohol – et internettbasert selvhjelpsprogram for de som vurderer å redusere inntaket eller slutte å drikke alkohol. Det er pasienten selv som velger hva som skal være sitt nye drikkemønster, og om endringen skal være tidsavgrenset eller varig.

En pilotstudie er gjennomført i samarbeid med avdeling for rusbehandling ved Helse Bergen og programmet prøves nå ut ved poliklinikk rus og avhengighetsbehandling ved Sykehuset i Vestfold.

Målet er å kunne tilby rask tilgang til effektiv behandling på en ikke-moraliserende måte for pasienter med mildere til moderate alkoholproblemer.​

Les mer om eMestring alkohol

Kvinne sitter med ipad i hendende

Illustrasjonsfoto.

Ved Sykehuset i Vestfold er «Skrøpelige eldre» en prioritert målgruppe og et strategisk satsingsområde, i tråd med Regional Utviklingsplan i Helse Sør-Øst. Prosjektet «Bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter i Vestfold» er finansiert med midler fra InnoMed.

Målet med prosjektet er et mer tilrettelagt og bedre forløp får de skrøpelige eldre når de blir akutt syke, og sørge for tettere samarbeid mellom tjenestenivåer. Dette vil kunne gi et mer personsentrert tilbud der å bli flinkere til å identifiseres den skrøpelige pasientgruppen og samarbeid med pårørende er nøkkelfaktorer som til sist vil kunne hjelpe oss forebygge delirium.

Utvikling av teknologi og innovasjon er et annet strategisk satsingsområde ved sykehuset og i dette forløpsarbeidet er det også etablert et samarbeide med Universitet i Twente, Nederland. Sammen med klinikere ved Sykehuset i Vestfold skal opplevelses- og omgivelsesdesign i form av for eksempel sensorteknologi, skal prosjektet utforske om farger, lyd og lys kan dempe angst, berolige pasienter, øke opplevelsen av selvkontroll og redusere risiko for utvikling av delirium hos skrøpelige eldre pasienter når de er på sykehus. ​

​Les mer om prosjektet på innomed.no

Kvinnelig sykepleier og eldre kvinnelig pasient

Illustrasjonsfoto


Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst til å ta i bruk ny teknologi, redusere variasjon og optimalisere kvaliteten på behandlingstilbudet til pasienter som rammes av hjernemetastaser.

Hjernemetastaser forårsaker alvorlig sykdom og rammer 20-50 prosent av alle kreftpasienter i løpet av sykdomsforløpet. En Kunstig Intelligens (KI)-algoritme som automatisk oppdager, teller og måler størrelsen på hjernemetastaser i MR-bilder er utviklet og trent i samarbeide med Stanford University og Oslo Universitetssykehus, og har gitt gode, dokumenterte resultater. 

Ved positiv evaluering av nytte er målet å implementere den spesifikke KI-algoritmen i klinisk drift, og tilby radiologene et verktøy som vil gi raskere bildevurdering og mindre variasjon i oppfølgingen av hjernemetastatisk sykdom. ​

Kvinne i MR-maskin med radiograf ved siden av

Illustrasjonsfoto


Sist oppdatert 16.06.2023