Man som underviser ved tavle

Pasient- og pårørendeopplæring

All kursvirksomhet ved lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold ble ut fra koronasituasjonen avlyst fra mars 2020. Sykehuset har nå åpnet opp igjen for kursvirksomhet for pasienter og pårørende ut fra oppsatt smittevernshensyn:

Smittevernhensyn:

 • Ingen deltar på kurset om de har symptomer på luftveisinfeksjon eller har feber
 • Ingen deltar på kurset om de har vært på utenlandsreiser (også i grønne områder) de siste 10 dagene
 • Alle deltagere gjennomfører hånddesinfeksjon inn og ut av kursrom 
 • Kursleder informerer om smittevernhensyn ved kursstart.
 • Bord og stoler er plassert for å ivareta avstand
 • Lunsj vil bli servert i porsjonspakninger
 • Anbefalt å ta med vannflaske selv.

Anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Tilbud om samtale med veileder

Lærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. 

For pasienter som ønsker å snakke med noen om hvordan de best kan ivareta sin helse og bedre leve med sin helsetilstand tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon.

Tid for samtale:

Hverdager kl. 09.00-12.00

Kostnader

Samtalen er gratis

Hvordan ta kontakt for å avtale tid for samtale:

 • Pasienten kan sende mail til: LMS@siv.no
 • eller ringe Lærings- og mestringssenteret: 906 64 231

Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.

Samtalen varer i ca én time og er i utgangspunktet en enkeltstående samtale.
Samtalen kan også være et supplement til pasienter/pårørende i forkant av kurs, eller etter endt kurs.

Tilbudet krever ingen henvisning, er uten kostnad og er åpent for alle som kontakter lærings- og mestringssenteret

Opplæring av pasienter og pårørende

Om opplæring av pasienter og pårørende

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen.


Sykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende som melder behov for diagnosespesifikk informasjon, undervisning eller veiledning.

eMestring

eMestring - internettbehandling for deg som sliter med depresjon, panikklidelse eller sosial angst

Hva er læring og mestring?

Formålet med et lærings- og mestringssenter er at brukere som har en kronisk tilstand eller funksjonshemming, og deres familie og venner, skal tilegne seg kunnskap slik at de lettere kan leve med situasjonen og mestre hverdagen. 

Lærings- og mestringssentrenes ideologi sidestiller brukererfaring og fagkunnskap.

For at brukeren skal kunne ha opplevelsen av kontroll, er det nødvendig at fagkunnskapen samhandles med den erfaring brukeren sitter med. Det er sentralt å behandle hele mennesket. Vi vil jobbe for at brukerne skal være aktivt deltagende både i planlegging, gjennomføring og evaluering i alle opplæringstiltak.

Hovedoppgaver

Lærings- og mestringssenterets hovedoppgaver er:

 • Samarbeidsverksted og møteplass 
 • Ivareta lærings- og mestringstilbud i samarbeid med brukere og helsepersonell.
 • Sørge for helsepedagogiske tilbud. 
 • Aktivt informasjonssenter med tilgang på informasjonsmateriell, og ha en koordinerende rolle i møte med brukere, pårørende og helsepersonell. 
 • Bidra til å styrke samhandling med 1. linjetjenesten 
 • Arbeide for å styrke likemanns- og selvhjelpsarbeidet i Vestfold


Senteret har et nært samarbeid med lærings og mestringskoordinatoren i klinikk psykisk helse og rusbehandling, og lærings og mestringssenteret i Sandefjord kommune.

Selvhjelp

Selvhjelp er et verktøy for alle mennesker med et livsproblem eller for deg som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle seg til et problem. På denne måten kan selvhjelp brukes både forebyggende og rehabiliterende enten du har en diagnose eller ikke. 

Hvorfor selvhjelp?

”Jeg har en grunnleggende tro på at folk kan finne ut av livene sine selv, og jeg ser på selvhjelp som et viktig kulturelt bidrag. Empowerment-bevegelsen er en motvekt mot ekspertveldet og det syntetiske livet der alt som har med følelser å gjøre er uønsket og forstyrrende. Jeg tror helsevesenet i dag trenger denne motvekten.”
- Gjermund Tveito, spesialist i klinisk psykologi.

Hvilket menneske går gjennom livet uten å støte på et eller annet problem - stort eller lite? Hvordan du mestrer disse problemene er veldig forskjellig og avhengig av mange faktorer - hvordan de oppstår, styrken, mengden og utgangspunktet for å takle problemene. I tillegg til hvordan livet ser ut rundt deg, nettverket du har tilgjengelig, arbeidssituasjonen, familien og mye, mye mer.

Selvhjelpsgrupper - hva og for hvem?

En selvhjelpsgruppe er et ”verksted for endring” i et fellesskap basert på gjensidighet, tillit og respekt der en gjør bruk av selvhjelpsprosesser. Deltagerene har normalt et felles utgangspunkt og bringer med seg kunnskap om eget problem inn i gruppen i kraft av egne erfaringer.

En selvhjelpsgruppe har som målsetting å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet gjennom samspillet og aktiveringen som oppstår mellom deltagerene.

Med nøkkelen til et bedre liv

Mennesket er ikke et problem. Men mennesket er en genuin ressurs. Politikere og samfunnsforvaltere må se - og ta hensyn til - at vi alle innehar muligheter som det er viktig for oss å få anledning til å bruke. Livsviktig! 

Hva er et felles problem?

En selvhjelpsgruppe har tradisjonelt bestått av mennesker med et felles problem, for eksempel en diagnose eller lidelse med et navn. Erfaringer fra de senere års arbeid har vist at man lett kan bli for snever når det skal defineres et felles problem som utgangspunkt for å starte en selvhjelpsgruppe.

Hva vil det si å ha et felles problem? Lill Pedersen, leder av Frivillighetssentralen i Askim, tror ikke det handler om at alle må ha angst eller nakkeskade. - Det viktigste er at alle har et felles ønske om å endre sin egen tankegang.

Selvhjelpsgruppa - lederløs og lukket

Selvhjelpsgrupper er lederløse og basert på den enkeltes kunnskap om eget problem. Med lukkede grupper menes at det fra starten bestemmes hvor mange og hvem som skal være deltakere i gruppa.

Praktiske rammer og premisser for arbeid i en selvhjelpsgruppe

Erfaring viser at tydelige rammer er viktig for at selvhjelpsgrupper skal fungere best mulig. Faste praktiske rammer er med på å sikre at grupper får best mulig utbytte av sitt arbeid. Det er nødvendig å understreke at innenfor disse rammene utvikler hver selvhjelpsgruppe til en unik og autonom enhet. Ingen selvhjelpsgrupper er like.

En selvhjelpsgruppe er et forpliktende arbeidsfellesskap hvor kunnskapen er medbrakt. Fra hver enkelt deltaker. Alle er ansvarlige for å bringe det de selv har inn i gruppa. Den nye kunnskapen som produseres er et resultat av møte mellom de ulike erfaringene. Den er allerede der - en selvhjelpsgruppe er et verktøy for å hente ut denne kunnskapen.

Profesjonelles rolle i en selvhjelpsgruppe

Erfaringer fra norske kommuner og samarbeid med landets Frivillighetssentraler viser at fagfolk, for eksempel psykologer og psykiatriske sykepleiere, trekkes inn på ulikt vis. Hvordan et slikt lokalt samarbeid med fagfolk utvikles, kan være med på å forsterke eller svekke de genuine endringsmekanismene i selvhjelpsarbeidet.

Selvhjelp Norge (selvhjelp.no)

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

E-læringskurs om selvhjelp (selvhjelp.no)

Kurset som er utviklet av Selvhjelp Norge gir en oversikt over hva selvorganisert selvhjelp er, hvordan arbeid i gruppene fungerer og nødvendige rammer for arbeidet. Kurset gir også kunnskap om hvordan få i gang selvorganisert selvhjelpsarbeid lokalt. Det vil gi økt forståelse for hvordan selvhjelp kan brukes ut fra ulike ståsteder, enten du selv har behov for å delta i en gruppe, eller du vil informere andre om muligheten.

Podcast

Lærings- og mestringssenteret ønsker å nå pasienter og pårørende der de er. Derfor tilbyr vi informasjon gjennom podcast, for at du kan velge å lytte til de temaene som passer deg best.

Her finner du podcasten

Arrangementer

 • CFS/ME-kurs

  Målet med kurset er at du som lever med CFS/ME skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre kontroll over egen situasjon. Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang.

 • Diabetes - startkurs

  Kurs for deg med diabetes og dine pårørende.

 • Informasjonsdag: overvekt og fedme hos barn

  Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos barn, hvor målet er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom.

 • Informasjonsdag: overvekt og fedme hos ungdom

  Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos ungdommer, hvor målet vårt er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom.

 • Kurs for pårørende og nettverket til personer med schizofreni og psykoselidelser

  Poliklinikk psykose ved DPS Vestfold sør inviterer til kurs for pårørende og øvrig nettverk til personer med schizofreni/psykoselidelser. Kurset går over fem kvelder.

 • Lavt stoffskifte - kurs

  Målet med kurset er at du som har lavt stoffskifte skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Pårørende er også velkommen på kurset.

 • Lungekreftkurs

  Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Lungerehabiliteringskurs

  Lungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.

 • Tarmkreftkurs

  Målet med kurset er at du som er behandlet eller er under behandling for tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Kurs og aktiviteter

 • CFS/ME-kurs

  Målet med kurset er at du som lever med CFS/ME skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre kontroll over egen situasjon. Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang.

 • Lavt stoffskifte - kurs

  Målet med kurset er at du som har lavt stoffskifte skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Pårørende er også velkommen på kurset.

 • Lungekreftkurs

  Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Tarmkreftkurs

  Målet med kurset er at du som er behandlet eller er under behandling for tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Fant du det du lette etter?