HELSENORGE

Innovasjon

Innovasjon skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Helsetjenesten drives av ny kunnskap og innovasjon som er med på å gi stadig bedre pasientbehandling og pasientopplevelse tilpasset den enkelte.

Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi

For Sykehuset i Vestfold er målet med all innovasjon å utvikle nye og bedre tjenester og produkter for morgendagens pasientbehandling. Ved å realisere innovasjonspotensialet i helseforetakenes forskning og i øvrige ideer fra ansatte, pasienter og pårørende, samt ved å ta i bruk nye løsninger utviklet av næringslivet, jobber Sykehuset i Vestfold med å nå innovasjonsmålene.

Innovasjonsprosjekter

Det foregår en rekke innovasjonsprosjekter ved Sykehuset i Vestfold, spesielt innen tjenesteinnovasjon og digitalisering, som fokuserer på å utvikle nye tjenester og/eller ta i bruk ny teknologi til det beste for våre pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Her finner du en oversikt over noen av prosjektene:

Virtuelt hjemmesykehus for barn

Sykehuset i Vestfold har fått midler fra Helse Sør-Øst til tjenesteinnovasjonsprosjektet «Virtuelt hjemmesykehus for premature barn».

Overordnet formål med Virtuelt hjemmesykehus er at premature barn og nyfødte skal kunne overvåkes og følges opp fra deres kjente tilværelse, i hjemmet. Med nye digitale løsninger vil målet være å trygge hjemmesituasjon gjennom tettere og mer tilgjengelig oppfølging fra sykehuset.

Virtuelt hjemmesykehus kan bidra til å påvirke både brukeropplevelsen og kvaliteten i pasientforløpet, samt gi raskere og bedre tilgang på aktuell informasjon for helsepersonell.

Mer informasjon om virtuelt hjemmesykehus for barn​

Foreldre med nyfødt baby

Illustrasjonsbilde

Brukerstyrt poliklinikk for personer med epilepsi

Innovasjonsprosjektet fikk midler fra Helse Sør-Øst i 2021 for å overføre og ta i bruk ideen om digital hjemmeoppfølging «Brukerstyrt poliklinikk» fra Vestre Viken.

Pasienter med epilepsi som har en stabil anfallssituasjon og som ikke har behov for fysiske kontroller kan nå få oppfølging av sykehuset hjemme. Ved digital hjemmeoppfølging rapporterer pasienten selv inn sin tilstand i en sikker digital løsning. Opplysningene lagres i pasientjournalen, og helsepersonell følger opp.

Målet med prosjektet er blant annet å tilby mer individualisert og målrettet behandling basert på pasientens individuelle behov, samt gi mer fleksibilitet og økt tilgjengelighet i helsetjenesten.

Mer informasjon om tilbudet

Tre ansatte foran PCer

Illustrasjonsfoto


Digital behandling for personer med overvekt 

Innovasjonsprosjektet «Digital behandling for personer med overvekt» ble tildelt midler fra Helse Sør-Øst i 2022. Prosjektet er et strategisk satsingsområde i Regional utviklingsplan i Helse Sør-øst og er en del av Sykehuset i Vestfolds satsningsområder innen teknologi, forskning og innovasjon .

Overvektspoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold har fått innovasjonsmidler til å utvikle et veiledet digitalt behandlingsprogram for pasienter med overvekt. Tilbudet skal hjelpe pasienten med å gjennomføre varige kostholds- og aktivitetsvaner på deres egne premisser, som kan gjennomføres når og hvor de selv trenger og ønsker det.

Behandlingsprogrammet kan bidra til at pasienten får gode verktøy for å håndtere helseutfordringer knyttet til overvekt hvor målet er å bedre helse og livskvalitet, samt støtte til varig vektreduksjon.

Les mer om prosjektet

Tre smilende kvinner ved en PC

Seksjonsleder Inger Marie Flakstad, IKT-rådgiver Karen Agnes Grinde og spesialutdannet sykepleier Kathrine Skjæveland Inderåk.


VR i rehabilitering – et nytt syn på smerte

«VR i rehabilitering – et nytt syn på smerte» er finansiert med innovasjonsmidler fra Sykehuset i Vestfold og Stiftelsen Dam.

Prosjektet skal undersøke om bruk av VR-briller i behandling av pasienter med langvarige smerter kan gi bedre effekt. VR-opplevelsen skal gi en fordypende måte å lære på ved blant annet å vise pasienten hva som skjer i kroppen slik at de kan endre måten smertene håndteres på. Teknologien har allerede noe dokumentert effekt på langvarige smertetilstander og innholdet baserer seg på velkjente prinsipper innen ACT, kognitiv terapi og mindfullness.

Målet er å øke effekten av behandling for pasienter med langvarige smerter gjennom kunnskap og strategier, samt prøve ut hvordan teknologien kan brukes til en aktiv tilnærming til smertebehandling.

Les mer om prosjektet

Mann med VR-briller

Prosjektleder Erling Becker Aarseth prøver VR-brillene.


Multisyke eldre

Sykehuset i Vestfold, i samarbeid med Larvik kommune, har opprettet et eget team for å følge opp multisyke eldre i overgangen mellom sykehus og hjem med midler fra Helse Sør-Øst.

Stadig flere eldre pasienter med flere ulike sykdommer blir lagt inn på sykehus. For å bedre hjemmeoppfølgingen etter utskrivelse vil en «eldrehelsekoordinator» kontakte utvalgte pasienter som er 75 år eller eldre med en forespørsel om de ønsker hjemmebesøk av et ambulant team.

Ved tidlig kartlegging av utfordringer og tilbud om forebyggende lavterskeltilbud kan dette tjenestetilbudet bidra til å trygge overgangen til hjemmet for både mulitsyke eldre pasienter og deres pårørende gjennom hjemmebesøk av ansatte fra sykehuset og kommunen til pasienter som ønsker det. 

Les mer om prosjektet

Eldre kvinne i hjemmet

Illustrasjonsfoto.


Ung Arena +

Ung Arena + er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Vestfold og de “gamle" Vestfold-kommunene (Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Færder, Horten og Holmestrand), som skal utvikle et helhetlig helsetilbud basert på «Ung Arena»-modellen. Prosjektet har fått støtte til prosessveiledningen fra Innomed.

Ideen med prosjektet er å forebygge psykiske lidelser og gi rask hjelp hos spesialisthelsetjenesten til de som måtte trenge det, gjennom et lavterskeltilbud. Ung Arena + skal være en plass der unge kan få hjelp til å mestre livets små og store utfordringer.

Prosjektet har som mål å imøtekomme unges behov for helhet, oversikt og egenkontroll i sitt møte med helse- og sosiale tjenester, forebygge videre utvikling av psykiske og/eller rusproblemer, samt initiere tidlig intervensjon fra spesialisthelsetjenesten ved behov. 

Nyhet om​ prosjektet​Mer om prosjektet på Innomeds nettside​

Fem smilende ungdommer står samlet ute

Illustrasjonsfoto.


Sammen for pasienter med fall i hjemmet

Et nytt tjenestetilbud til pasienter over 80 år som faller hjemme og som ikke har klar indikasjoner på brudd. Målet er å møte pasientgruppen som ett team fra ulike tjenesteytere i 1. og 2. linje tjenesten. Pasienten skal møtes i hjemmet, eller nærmeste behandling/omsorgsnivå, av helsepersonell som forflytter seg til pasienten.

Tiltak i prosjektet:

 • Samhandling og dialog standardiseres og styrkes
 • Hjemmetjenesten:
  • Økt kompetanse i bruddvurdering og symptomlindring for sykepleiefaglig forsvarlighet
  • Innsikt i pasientforløp og kommunens ansvar for å bidra til at pasienten kommer videre på rett sted
  • Organisatorisk sikring av tilbud
 • Legevakt/fastlege:
  • Utdanningsprogram for bruddvurdering
  • E-læring og film
  • Forbedre henvisningspraksis
  • Frikjøp for gjennomføring av utdanning
 • Legevaktsbil:
  • Fastlege fra legevakt og ambulansepersonell fra SiV
  • Organisatorisk styrking av pasientens tilbud ut i hjemmet
 • Prehospital - ambulansetjeneste:
  • Økt kompetanse i bruddvurdering
  • Innsikt i pasientforløp og ambulansetjenestens ansvar for å bidra til at pasienten kommer videre på rett sted
 • Øyeblikkelig hjelp døgnopphold:
  • Økt kompetanse i bruddvurdering, symptomlindring for sykepleiefaglig forsvarlighet
  • Innsikt i pasientforløp og kommunens ansvar for å bidra til at pasienten kommer videre på rett sted
 • Klinisk farmasøyt:
  • Legemiddelgjennomgang.
  • Dialog med pasient, pårørende, fastlege/ØHD lege
Eldre og yngre kvinne går arm i arm ute i skogen

Illustrasjonsfoto.eKOLS: E-mestring for forebygging, behandling og mestring av KOLS

Sykehuset i Vestfold ønsker å prøve ut og evaluere en ny digital løsning (eKOLS) for pasienter med KOLS ved sykehuset for mestring og monitorering av sykdom og helse.

Fokus vil ved innføring av den nye teknologien kunne gå fra behandling til forebygging og egenmestring. Målet er å bedre helsetilstand og øke livskvalitet, samtidig som behovet for sykehusopphold reduseres.

Illustrasjonsbilde av en eldre kvinne som går tur med staver i skogen

Illustrasjonsbilde

Tjenesten understøttes av digitale løsninger:

 • Mulighet for pasientrapporterte målinger (PROMs)
 • Måling av vitale parameter (eks. SpO2/puls/temp/BT)
 • Individuell digital egenbehandlingsplan
 • E-læringsmodul(er) til bruk for pasient og pårørende
 • Verktøy for beslutningsstøtte for pasient og helsepersonell
 • Mulighet for digital kommunikasjon mellom pasient og helsevesen (på tvers av nivåer)

Målet med den digitale løsningen er å redusere antall reinnleggelser med 30 %, redusere liggetiden med 20 % innen utgangen av 2020 og å bedre pasientopplevelsen og opplevd livskvalitet.

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst.

Les mer om eKols - digital hjemmeoppfølging av pasienter med kols


BRA NOK: e-mestringsverktøy for selvhjelp ved spiseforstyrrelser

E-mestringsverktøyet skal styrke mulighet for selvhjelp til pasienter med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Prosjektet skal utvikle et fleksibelt verktøy som skal sikre at spiseforstyrrelser behandles til rett tid, med riktige metoder, mulighet for god samhandling og individuell tilpassing.

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst.

Illustrasjonsbilde av en behandler, en ung kvinnelig pasient og en pårørende som sitter ved et bord

Illustrasjonsbilde

Veiledet internetterapi for alkoholmisbruk – eMestring alkohol

Prosjektet med veiledet internetterapi for alkoholmisbruk – eMestring Alkohol – er en del av et større satsingsområde innen terapeutisk bruk av Internett ved SiV. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med avdeling for rusbehandling ved Helse Bergen.

Arne Repål, spesialrådgiver ved klinikk psykisk helse og rusbehandling ved SiV, leder prosjektet. Repål er psykolog og forfatter av flere fagbøker og vil prøve ut veiledet internettbehandling for en gruppe pasienter som ellers ikke ville oppsøkt hjelp for drikkemønsteret sitt.

Repål forklarer prosjektet: 

– Vi snakker ikke her om tung alkoholisme, men om pasienter som fra før har en diagnose og i tillegg et drikkemønster som har kommet litt ut av kontroll. For denne gruppen kan internettbasert behandling være til hjelp hvor de kan jobbe med dette selv hjemme og har mulighet for kontakt med e-terapeut for spørsmål og råd via eget meldesystem eller telefon. Målet er å kunne tilby rask tilgang til effektiv behandling på en ikke-moraliserende måte for pasienter med mildere til moderate alkoholproblemer, sier Repål. 

Repål er klar over at e-terapi er blitt møtt med faglig skepsis hvor noen behandlere mener psykoterapi må foregå ansikt til ansikt mellom terapeut og pasient.

Repål forsvarer likevel ideen om internettbasert terapi og mener dette vil være til hjelp for én gruppe pasienter. Han viser til at eMestring bygger på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder anbefalt i nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet.

– Studier har vist at veiledet internettbehandling kan ha like god effekt som ansikt til ansikt-terapi. Målet med et slikt lavterskeltilbud er å nå pasienter med angst og depresjon som i tillegg har et forhøyet alkoholforbruk og som selv ikke vil finne det rimelig å oppsøke et behandlingstilbud i form av en tradisjonell ruspoliklinikk, sier Repål.

– Drikkemønsteret kan stå i fare for å bli et problem i seg selv eller bidra til å opprettholde andre psykiske og somatiske lidelser. Etter vår oppfatning vil internetterapi redusere ventetider og gi økt kapasitetsutnyttelse gjennom at en e-terapeut kan behandle opptil ti pasienter per dag, fortsetter Repål.

Innovasjonsmidlene prosjektet har mottatt fra Helse Sør-Øst skal brukes til å tilpasse programmet en digital plattform, hvor også filmsnutter skal på plass, og opplæring av e-terapeuter. 

Prosjektleder/kontaktperson:

Arne Repål

Samarbeidspartnere:

Helse Bergen

Les mer om eMestring alkohol

Kvinne sitter med ipad i hendende

Illustrasjonsfoto.
Fant du det du lette etter?