HELSENORGE

Innovasjon

Målet med all innovasjon er å utvikle nye og bedre tjenester og produkter for morgendagens pasientbehandling.

Det skilles mellom produkt- og tjenesteinnovasjon, men kombinasjoner forekommer. Begge kan ha sin opprinnelse som forskningsbasert eller bruker- eller medarbeiderdrevet innovasjon, eller i forbindelse med medisinsk eller teknologisk utvikling.

Regjeringen og Innovasjon Norge håndterer følgende definisjon for innovasjon:
«en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier».

Innovasjonsprosjekter

 

Det foregår en rekke innovasjonsprosjekter ved Sykehuset i Vestfold, spesielt innen tjenesteinnovasjon og digitalisering, som fokuserer på å utvikle nye tjenester og/eller ta i bruk ny teknologi til det beste for våre pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Her finner du en oversikt over noen av prosjektene:

Virtuelt hjemmesykehus for barn

Sykehuset i Vestfold har fått midler fra Helse Sør-Øst til tjenesteinnovasjonsprosjektet «Virtuelt hjemmesykehus for barn».

Overordnet formål med Virtuelt hjemmesykehus er at barn i alle aldre, med sykdom og behandling som har behov for overvåkning, skal kunne overvåkes og følges opp fra deres kjente tilværelse, i hjemmet. Med nye digitale løsninger vil målet være å trygge hjemmesituasjon gjennom tettere og mer tilgjengelig oppfølging fra barneavdelingen.

Virtuelt hjemmesykehus for barn kan bidra til å påvirke både brukeropplevelsen og kvaliteten i pasientforløpet, samt gi raskere og bedre tilgang på aktuell informasjon for helsepersonell.

Mer informasjon om virtuelt hjemmesykehus for barn​

Foreldre med nyfødt baby

Illustrasjonsbilde

Sammen for pasienter med fall i hjemmet

Et nytt tjenestetilbud til pasienter over 80 år som faller hjemme og som ikke har klar indikasjoner på brudd. Målet er å møte pasientgruppen som ett team fra ulike tjenesteytere i 1. og 2. linje tjenesten. Pasienten skal møtes i hjemmet, eller nærmeste behandling/omsorgsnivå, av helsepersonell som forflytter seg til pasienten.

Tiltak i prosjektet:

 • Samhandling og dialog standardiseres og styrkes
 • Hjemmetjenesten:
  • Økt kompetanse i bruddvurdering og symptomlindring for sykepleiefaglig forsvarlighet
  • Innsikt i pasientforløp og kommunens ansvar for å bidra til at pasienten kommer videre på rett sted
  • Organisatorisk sikring av tilbud
 • Legevakt/fastlege:
  • Utdanningsprogram for bruddvurdering
  • E-læring og film
  • Forbedre henvisningspraksis
  • Frikjøp for gjennomføring av utdanning
 • Legevaktsbil:
  • Fastlege fra legevakt og ambulansepersonell fra SiV
  • Organisatorisk styrking av pasientens tilbud ut i hjemmet
 • Prehospital - ambulansetjeneste:
  • Økt kompetanse i bruddvurdering
  • Innsikt i pasientforløp og ambulansetjenestens ansvar for å bidra til at pasienten kommer videre på rett sted
 • Øyeblikkelig hjelp døgnopphold:
  • Økt kompetanse i bruddvurdering, symptomlindring for sykepleiefaglig forsvarlighet
  • Innsikt i pasientforløp og kommunens ansvar for å bidra til at pasienten kommer videre på rett sted
 • Klinisk farmasøyt:
  • Legemiddelgjennomgang.
  • Dialog med pasient, pårørende, fastlege/ØHD lege


eKOLS: E-mestring for forebygging, behandling og mestring av KOLS

Sykehuset i Vestfold ønsker å prøve ut og evaluere en ny digital løsning (eKOLS) for pasienter med KOLS ved sykehuset for mestring og monitorering av sykdom og helse.

Fokus vil ved innføring av den nye teknologien kunne gå fra behandling til forebygging og egenmestring. Målet er å bedre helsetilstand og øke livskvalitet, samtidig som behovet for sykehusopphold reduseres.

Illustrasjonsbilde av en eldre kvinne som går tur med staver i skogen

Illustrasjonsbilde

Tjenesten understøttes av digitale løsninger:

 • Mulighet for pasientrapporterte målinger (PROMs)
 • Måling av vitale parameter (eks. SpO2/puls/temp/BT)
 • Individuell digital egenbehandlingsplan
 • E-læringsmodul(er) til bruk for pasient og pårørende
 • Verktøy for beslutningsstøtte for pasient og helsepersonell
 • Mulighet for digital kommunikasjon mellom pasient og helsevesen (på tvers av nivåer)

Målet med den digitale løsningen er å redusere antall reinnleggelser med 30 %, redusere liggetiden med 20 % innen utgangen av 2020 og å bedre pasientopplevelsen og opplevd livskvalitet.

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst.

Les mer om eKols - digital hjemmeoppfølging av pasienter med kols


BRA NOK: e-mestringsverktøy for selvhjelp ved spiseforstyrrelser

E-mestringsverktøyet skal styrke mulighet for selvhjelp til pasienter med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Prosjektet skal utvikle et fleksibelt verktøy som skal sikre at spiseforstyrrelser behandles til rett tid, med riktige metoder, mulighet for god samhandling og individuell tilpassing.

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst.

Illustrasjonsbilde av en behandler, en ung kvinnelig pasient og en pårørende som sitter ved et bord

Illustrasjonsbilde

Veiledet internetterapi for alkoholmisbruk – eMestring alkohol

Prosjektet med veiledet internetterapi for alkoholmisbruk – eMestring Alkohol – er en del av et større satsingsområde innen terapeutisk bruk av Internett ved SiV. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med avdeling for rusbehandling ved Helse Bergen.

Arne Repål, spesialrådgiver ved klinikk psykisk helse og rusbehandling ved SiV, leder prosjektet. Repål er psykolog og forfatter av flere fagbøker og vil prøve ut veiledet internettbehandling for en gruppe pasienter som ellers ikke ville oppsøkt hjelp for drikkemønsteret sitt.

Repål forklarer prosjektet: 

– Vi snakker ikke her om tung alkoholisme, men om pasienter som fra før har en diagnose og i tillegg et drikkemønster som har kommet litt ut av kontroll. For denne gruppen kan internettbasert behandling være til hjelp hvor de kan jobbe med dette selv hjemme og har mulighet for kontakt med e-terapeut for spørsmål og råd via eget meldesystem eller telefon. Målet er å kunne tilby rask tilgang til effektiv behandling på en ikke-moraliserende måte for pasienter med mildere til moderate alkoholproblemer, sier Repål. 

Repål er klar over at e-terapi er blitt møtt med faglig skepsis hvor noen behandlere mener psykoterapi må foregå ansikt til ansikt mellom terapeut og pasient.

Repål forsvarer likevel ideen om internettbasert terapi og mener dette vil være til hjelp for én gruppe pasienter. Han viser til at eMestring bygger på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder anbefalt i nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet.

– Studier har vist at veiledet internettbehandling kan ha like god effekt som ansikt til ansikt-terapi. Målet med et slikt lavterskeltilbud er å nå pasienter med angst og depresjon som i tillegg har et forhøyet alkoholforbruk og som selv ikke vil finne det rimelig å oppsøke et behandlingstilbud i form av en tradisjonell ruspoliklinikk, sier Repål.

– Drikkemønsteret kan stå i fare for å bli et problem i seg selv eller bidra til å opprettholde andre psykiske og somatiske lidelser. Etter vår oppfatning vil internetterapi redusere ventetider og gi økt kapasitetsutnyttelse gjennom at en e-terapeut kan behandle opptil ti pasienter per dag, fortsetter Repål.

Innovasjonsmidlene prosjektet har mottatt fra Helse Sør-Øst skal brukes til å tilpasse programmet en digital plattform, hvor også filmsnutter skal på plass, og opplæring av e-terapeuter. 

Prosjektleder/kontaktperson:

Arne Repål

Samarbeidspartnere:

Helse Bergen

Les mer om eMestring alkoholAvsluttede prosjekter:

eRehabilitering etter hjerneslag

Kysthospitalet i Stavern ønsker gjennom «behovsdrevet innovasjon» å utvikle og teste et tverrfaglig tilbud med «eRehabilitering» for personer med lette til moderate hjerneslag og «usynlige plager».

I prosjektet eRehabilitering vil Sykehuset i Vestfold, ved å anvende velferdsteknologi og eHelse-løsninger, benytte nye måter å organisere og levere de tverrfaglige tjenester på. Innovasjonsprosjektet har fått midler fra Helse Sør-Øst.

Illustrasjonsbilde av bena til en person som balanserer på noen stokker i skogen

Illustrasjonsbilde


Spillteknologi for kompetanseheving blant ambulansearbeidere

Sykehuset i Vestfold har utviklet og prøver ut et dataspill (3D gamification) som skal bidra til å øke kunnskapen hos ansatte i ambulansetjenesten og AMK på hvordan de skal møte og forholde seg til psykisk syke pasienter.

Les mer om prosjektet her

Skjermbilde fra spillet

Skjermbilde fra spillet


Fjernmonitorering av kreftpasienter

Sykehuset i Vestfold tester nå ut hvordan man bedre kan følge opp tarmkreftpasienter som får cellegift. – Ved at de melder fra hvordan de har det hjemme, kan vi fange opp bivirkninger og plager tidlig, forteller prosjektleder Janne Ch. Nordhaug.

Les mer om prosjektet her

Verdig vei videre - transport av psykisk ustabile i akutt krise

«Verdig vei videre» er et utviklings- og innovasjonsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise. Vi ønsker å tilby våre pasienter en verdig og faglig god, prehospital tjeneste med hensiktsmessig bruk av politi som bistand.

Les mer om prosjektet her

Urinprøvetaking i rusbehandling (URUS)

Innovasjonsprosjektet ”Urinprøvetaking i rusbehandling (URUS)” er et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Sørøst-Norge og Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold, som skal utvikle en ny, enkel og sikker metode for urinprøvetaking i rusbehandling uten behov for tilsyn.

Prosjektet skal ta i bruk moderne teknologi for å legge til rette for en mer verdig prøvetakingssituasjon både for klienter og ansatte i forbindelse rusbehandling, og har som ambisjon å innføre en ny gullstandard i norsk helsevesen. Ved hjelp av mikro- og nanoteknologi og DNA-markører skal det ikke lengre være nødvendig å avgi prøven under tilsyn. DNA-markører skal sammen med urinprøven gi en sikker identifikasjon av personen som har avlagt urinprøven.

Den nye metoden kan bidra til bedre behandling, mer effektiv ressursbruk, økt kvalitet og pasientsikkerhet gjennom bedre samhandling mellom de ulike aktørene - pasient, pårørende og helsepersonell.

Innovasjonsprosjektet startet allerede i 2015 med innovasjonsmidler fra Innomed og interne finansiering fra Sykehuset i Vestfold.

Kontaktperson:

Øyvind Børresen

Prosjektledelse:

Prosjekteier: Finn Hall, Sykehuset i Vestfold

Samarbeidspartnere

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold
Høgskolen i Sør-Øst Norge
Innomed

Happy Rehab - borte bra men hjemme best

I løpet at et år er mellom 40 og 50 barn med cerebral parese (CP) inne til rehabilitering ved Kysthospitalet. Et nytt innovasjonsprosjekt skal teste ut om deler av denne rehabiliteringen i stedet kan skje hjemme ved hjelp av et nytt, interaktivt hjelpemiddel.

Prosjektet har fått tildelt midler fra Helse Sør-Øst og går ut på å innføre en ny behandlingsmetode ved bruk av et nytt hjelpemiddel “Happy Rehab” til trening og stimulering av barn med nedsatt fysisk funksjonsnivå som ved cerebral parese (CP). Ved hjelp av interaktive øvelser kan barnet trene balanse, leddbevegelighet og motorikk. “Happy Rehab” innstilles og tilpasses den enkelte brukers behov. Øvelsene styres gjennom spill som kan øke motivasjon for fysisk og kognitiv trening, og egentrening også i kommunen og / eller hjemmet etter rehabiliteringsoppholdet. Teknologien har positive forskningsresultater og er en del av hjelpemiddeldatabasen. Prosjektet starter høsten 2016.

Bilde av spillet


Kontaktperson

Helena Paulsson Nilsen

Prosjektledelse

Prosjekteier: Sykehuset i Vestfold
Prosjektleder: Helena Paulsson Nilsen, Sykehuset i Vestfold

Samarbeidspartnere

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold (Kysthospitalet)
Oslo Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus
Habiliteringstjenesten i Vestfold, Buskerud og Østfold
Kommunale aktører i pasientens hjemkommune
Innovaid AS

Ny ernæringspumpe endret hverdagen til Mattias (13)

Mange sondebrukere sliter med dårlig toleranse av syntetisk sondemat. Sykehuset i Vestfold har deltatt i et innovasjonsprosjekt hvor en ny ernæringspumpe ble utviklet og testet på pasienter med ernæringssonde. Den nyutviklede ernæringspumpen gjorde det mulig for disse pasientene å innta naturlig moset mat. Prosjektet har blant annet mottatt støtte fra Innovasjon Norge og Helse Sør-Øst.

Overlege Svend Andersen, diabetessykepleier Signe Aasnæs Kjær (til høyre) og pediatrisk sykepleier Hilde Holmsen
Overlege Svend Andersen, diabetessykepleier Signe Aasnæs Kjær (til høyre) og pediatrisk sykepleier Hilde Holmsen


Overlege Svend Andersen, diabetessykepleier Signe Aasnæs Kjær (til høyre) og pediatrisk sykepleier Hilde Holmsen har fått gode tilbakemeldinger fra brukerne som har testet den nyutviklede ernæringspumpen. – Det handler om å normalisere livet til mennesker med et handikap, sier Andersen.

– Det hele startet med at Mattias reagerte kraftig på sondematen han fikk. Han fikk forstoppelse og kastet opp etter hvert måltid. Vi måtte sitte med en bolle foran ham hver gang han fikk mat, forteller mamma Peichi og pappa Bjørnar Sjursen.

Den nyutviklede ernæringspumpen administrerer den på forhånd ferdig mosete maten gjennom sonden og inn i magesekken via knappen på magen.

Kan revolusjonere sondebruken

– Vi får stadig spørsmål om når pumpen kommer på markedet, sier overlege ved Sykehuset i Vestfold, Svend Andersen.

Han var ikke sen om å si ja til å bli med på prosjektet da Bjørnar Sjursen tok kontakt for å få hjelp til å teste ut pumpen. 

– Dette er et svært spennende prosjekt som kan revolusjonere sondebruken i hele verden. Ikke bare kan det få store økonomiske konsekvenser for samfunnet fordi man slipper å kjøpe dyr, kommersiell sondemat, det betyr også at mange pasienter kan få en betydelig bedre hverdag, sier han. 

– Resultatene så langt er lovende, men vi må gjennomføre flere studier for å vite mer om forskjellene på ulike typer mat, sier overlege Svend Andersen.

Men viktigst av alt – pumpen har ført til at Mattias og andre sondebrukere kan få en ny og bedre hverdag.

(Denne artikkelen er tidligere publisert i rapporten: Forskning og innovasjon til pasientenes beste - nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten)

Kontaktperson

Svend Andersen

Samarbeidspartnere

Sykehuset i Vestfold
Matiias AS

Pasientforløp for palliative kreftpasienter

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Målet med prosjektet er å forbedre og kvalitetssikre pasientforløpet til de palliative kreftpasientene ved SiV.

Gå til mer informasjon om forbedringsprosjektet

Sosial robot i språkopplæring for barn med autisme

Ved Glenne regionale senter for autisme i Borre, som er organisert i SiV under Klinikk psykisk helse og rusbehandling, ønsker et team fagfolk å teste ut sosial robot i språkopplæringen for barn med autisme. Prosjektet skal teste ut om en sosial robot bidrar til å øke motivasjonen og progresjonen i språkopplæringen.

Anders Johansen og roboten
Anders Johansen og roboten

Prosjektleder Anders Johansen, som også er leder av den regionale kompetansetjenesten for Helse Sør-Øst ved Glenne, forklarer at bruk av robotteknologi er tenkt som et supplement i språkopplæringen som tilbys ved Glenne.

– Robotens utseende og vesen er godt tilpasset barn og vi håper en slik robot vil øke barnas motivasjon og gi raskere læring for barn med autisme. Noen av disse barna viser motivasjonsvansker og er sensitive overfor respons fra pedagog eller trener under språkopplæringen, forklarer Johansen.

Han viser til at bruk av sosiale roboter i opplæring og ferdighetstrening for barn og unge med autisme øker internasjonalt. Teknologien i roboten ved navn «Romibo» er spesielt tilrettelagt for bruk i språkopplæring og roboten vil formidle oppgaver til barnet og bekrefte og anerkjenne barnet når det responderer riktig.

– Glenne med sin funksjon som regional kompetansetjeneste for Helse Sør-Øst ønsker å bidra i utprøving av ny og innovativ teknologi. Løsningen med «Romibo» skal prøves ut i barnas naturlige opplæringsmiljø i barnehager under veiledning fra Glenne. Opplæringsprogrammene skreddersys for hvert enkelt barn og roboten styres av pedagogen gjennom en app på Ipad, sier Johansen.

Pilotprosjektet finansieres blant annet med innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og støttes av forsknings- og innovasjonsenheten ved SiV.

Johansen er forberedt på kritiske spørsmål som: Er det riktig å lure barna med en fiktiv figur?

– Bruk av roboten bygger på samme prinsipper som hånddukker og ulike rollefigurer som brukes i tradisjonell pedagogikk i dag. Vi tenker at roboten kan være mer fascinerende enn pedagogen for enkelte barn med autisme og at de muligens vil respondere raskere. Men, det er dette vi vil teste ut, om robotløsningen bidrar til å øke barnas motivasjon, respons og progresjon i språkopplæringen. I tillegg ønsker vi å finne ut om den sosiale roboten fører til arbeidsbesparelse og enklere håndtering av utfordringer som kan oppstå i språktrening med barn med autisme, sier Johansen.

Prosjektleder/kontaktperson:

Anders Johansen

Samarbeidspartnere: 

Glenne regionale senter for autisme, SiV, samarbeider med Horten kommune, Innovatoriet ved Høgskolen i Sørøst – Norge (Bakkenteigen) og Autismeforeningen i Vestfold.


Design av rehabiliteringstilbud til kreftpasienter

Kysthospitalet i Stavern har tatt i bruk tjenestedesign for utvikling av rehabiliteringstilbudet til lymfekreftpasienter.

Kysthospitalet ønsker at pasienter skal være direkte involvert som premissgiver for struktur og innhold ved utvikling av helsetjenestene ved sykehuset.

Vi har gjennomført et pilot-prosjekt med tjenestedesignmetodikk. Tjenestedesign dreier seg om å skape gode og helhetlige opplevelser ved å sette brukeren i sentrum. Ved å ta i bruk nye metoder og verktøy ønsket Kysthospitalet å få bedre innsikt i brukernes behov, og integrere disse i utvikling og forbedring av behandlingslinjene. I prosjektet ble design-kompetanse tilført for å sikre en systematisk og ”brukerdrevet” tilnærming allerede i idé-fasen. Resultatet av prosjektet ble ett enda bedre rehabiliteringstilbud til lymfekreftpasienter ved Kysthospitalet.

Midler ble tilført pilot-prosjektet gjennom Design Pilot i regi av Norsk Designråd. Design Pilot er en del av regjeringens nye Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Programmet skal bidra til å introdusere og evaluere nye metoder for designdrevet innovasjon i private og offentlige virksomheter som ønsker å investere i større brukerforståelse og systematikk allerede i idé-fasen i et innovasjonsprosjekt.

  

Kontaktinformasjon

Rikke Aune Asbjørnsen

Prosjektledelse

Prosjekteier: Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold
Prosjektkoordinator: Rikke Aune Asbjørnsen, Sykehuset i Vestfold

Samarbeidspartnere:

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold (Kysthospitalet)
Fastleger i Vestfold
Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus
Kreftforeningen
Livework
Norsk Designråd


Fant du det du lette etter?