Pasient med helsepersonell rundt seg

For fastlegen

Informasjon for fastleger i Vestfold

Praksisnytt

 • 29.06.2018
  Helse og arbeid - to aktører

  Det er tidligere informert om at «Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, og at behandlingstilbudet videreføres gjennom ordinær drift under betegnelsen «Helse og arbeid».

 • 29.06.2018
  HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver

  Kreftregisteret med livmorhalsprogrammet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for både HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver som trer i kraft 01.07.18.

 • 28.06.2018
  Gravide og hepatitt B

  Helsedirektoratet har nylig kommet med oppdatert nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. En av endringene fra tidligere versjon er anbefaling om screening for hepatitt B (i tillegg til HIV og syfilis).

 • 19.06.2018
  Veiledningspoliklinikken Anemone utgår i sommer

  Veiledningspoliklinikken «Anemone” utgår i ukene 25-33 på grunn av sommerferieavvikling i tillegg til at sommeren erfaringsmessig er en travel tid med mange forløsninger.

 • 13.06.2018
  Nye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangel

  Fra 4. juni tilbyr sentrallaboratoriet to nye analyser: antistoffer mot intrinsisk faktor og parietalceller. Disse analysene er nyttige ved påvist vitamin B12-mangel , differensiering av pernisiøs anemi fra andre megaloblastære anemier og u...

 • 13.06.2018
  Migrenekurs

  Fastleger kan henvise til kurs for pasienter med migrene. Henvisningen sendes elektronisk til nevrologisk seksjon ved SiV, merket migrenekurs.

 • 13.06.2018
  Alle pasienter med KOLS bør vurderes for lungerehabiliteringskurs

  Kursdeltakelse vil statistisk sett redusere risiko for akutt sykdomsforverring og sykehusinnleggelser og er anbefalt for alle motiverte pasienter med KOLS, uansett grad!

 • 13.06.2018
  Prioritering til endoskopiske undersøkelser

  Gastromedisinsk seksjon ønsker hjelp fra fastleger til få prioritert riktig inn til endoskopiske undersøkelser. Dette gjelder elektive henvisninger til koloskopi. Det er egne retningslinjer for «pakkeforløp».

 • 06.06.2018
  Endring i måleområdet for D-dimer

  D-dimer-resultater vil fra nå av gis ut med verdier opp til 4,0 mg/L, ikke 20 mg/L slik sentrallaboratoriet har gjort de siste årene. Verdier større enn fire vil dermed ikke bli fortynnet rutinemessig.

 • 03.05.2018
  Nye elektroniske henvisningsadresser

  Fra 2018 er Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS slått sammen til DPS Vestfold. Det er ett felles henvisningsmottak, med ny elektronisk henvisningsadresse:

 • 03.05.2018
  «Raskere tilbake» erstattes av «Helse og arbeid»

  «Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, men behandlingstilbudet skal videreføres. Den vesentligste endringen er at tilbudet er overført fra prosjekt til ordinær drift.

 • 03.05.2018
  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Vestfold

  Den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen (TSB) i Vestfold ble fra 01.januar 2018 organisatorisk samlet i avdeling for rusbehandling. Avdelingen tilbyr behandling til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.

 • 03.05.2018
  ADHD henvises til DPS

  Henvisninger med spørsmål om ADHD skal sendes til DPS. Basistilbudet for utredning og behandling for voksne med ADHD gjøres ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) og tilbys på poliklinikk allmennpsykiatri sør, DPS Vestfold.

 • 06.04.2018
  Endret diagnostikk av Mycoplasma genitalium

  Diagnostikk av Mycoplasma genitalium skal være klinisk begrunnet. For å unngå overdiagnostikk og unødvendig antibiotikabehandling vil prøver uten dokumentert klinisk indikasjon for analyse ikke bli undersøkt.

 • 05.04.2018
  Ny tverrfaglig amputasjonspoliklinikk

  Fastlegen kan nå henvise pasienter med komplekse problemstillinger vedrørende amputasjon til et tverrfaglig amputasjonsteam for å avklare videre forløp ved en engangs poliklinisk konsultasjon.

 • 05.04.2018
  Hospiteringsbolker 2018

  På SiVs nettsider ligger det informasjon om kontaktpersoner for hospitering ved sykehuset for fastleger i Vestfold. Dessverre benytter fastlegene sjelden seg av hospiteringsordningen.

 • 09.03.2018
  Samhandlingsmøte 11. april

  Oppgaveglidning og trygg utskrivning blir satt i fokus på vårens samhandlingsmøte mellom fastleger og sykehusleger. Det å ha en god forståelse mellom fastlege og sykehuslege i forhold til hvem som skal gjøre og ha ansvar for hva er sentralt...

 • 09.03.2018
  Ny analysemetode for vitamin D og kortere svartid

  Fra 9.mars 2018 gikk sentrallaboratoriet over til å analysere 25-OH vitamin D med en immunologisk metode på vår automasjonslinje (fra Roche).

 • 08.03.2018
  Ny og felles analyseoversikt

  Laboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er stolte av å kunne publiserer en felles og samlet analyseoversikt for analyser som utføres av Sentrallaboratoriet med blodbank, mikrobiologisk avdeling og patologiavdelingen.

 • 05.03.2018
  Elektronisk henvisning - terapeutisk tapping

  Henvisninger til terapeutisk tapping (venesectio) ved blodbanken i Vestfold skal nå sendes elektronisk.

 • 05.03.2018
  Bakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjon

  Det pågår en storstilt nasjonal satsning for å redusere antibiotikaoverforbruk, og luftveisinfeksjoner er et av områdene med størst potensiale for forbedring.

 • 05.03.2018
  Den gode henvisning - fra god til bedre?

  Samhandlingsutvalget i Vestfold arbeider med å forbedre kommunikasjonen og informasjonsflyten i det man kaller et generelt pasientforløp.

 • 05.02.2018
  Praksisnytt – fra papirutgave til digital formidling

  Dette er siste utgave av Praksisnytt som gis ut i papirutgave. Digital formidling gir større fleksibilitet når det gjelder format og utgivelse, og rutiner fremover vil bli.

 • 05.02.2018
  Pectus excavatum – traktbryst

  Traktbryst er en medfødt defekt i brystveggen der flere ribben og brystbenet vokser unormalt og danner en fordypning i fremre brystvegg.

 • 05.02.2018
  eMestring - depresjon, sosial angst og panikkangst

  Nå kan DPS Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, tilby behandling via internett (veiledet internettbehandling) som standard behandlingstilbud på lik linje med terapi ansikt til ansikt.

 • 05.02.2018
  Kirurgisk fjerning av lesjoner hode/hals

  Husk å beskrive lokalisasjon og størrelse ved henvisning av lesjoner for kirurgisk fjerning ved øre-nese-hals seksjonen ved Sykehuset i Vestfold.

 • 05.02.2018
  Trygg utskrivning og oppgaveglidning

  Praksiskonsulentordningen (PKO) har startet en større prosess med fokus på disse sakene og ønsker å involvere fastlegene og allmenlegeutvalgene (ALU) i prosessen.

 • 05.02.2018
  Elektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHR

  Elektroniske henvisninger til radiologi, nukleærmedisin og til brystsenteret ved Sykehuset i Vestfold, skal kun gjøres via interaktiv henvisning og rekvirering (IHR).

 • 30.01.2018
  Riktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rør

  Det skal være angitt på etikettutskriften fra IHR om det skal benyttes 4mL eller 6 mL EDTA-rør.

 • 30.01.2018
  IHR: CITO-prøver histologi

  For å sikre at CITO-prøver histologi behandles som hasteprøve allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå CITO på prøveglassets etikett.

 • 26.01.2018
  IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agens

  Både luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvirere riktige analyser.  Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell justering ved mottak av prøvene.

 • 19.12.2017
  Nye rutiner ved forsendelse av biologisk materiale

  Posten endrer A- og B-post til en felles forsendelse fra 1.1.2018. Det vil bli to alternativer for å sende biologisk materiale til SiV; vanlig post og ekspress over natten.

 • 24.11.2017
  Hjerneslag og TIA i Vestfold

  Rask innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag er vesentlig for å kunne tilby optimal behandling, og redusere grad av invaliditet og mortalitet.

 • 22.11.2017
  Lungerehabiliteringskurs for KOLS-pasienter

  Lungeseksjonen ønsker at pasienter med KOLS skal komme til lungerehabiliteringskurs ved sykehuset.

 • 22.11.2017
  Ett DPS i Vestfold

  Fra 1. januar 2018 vil Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS bli slått sammen til DPS Vestfold.

 • 22.11.2017
  Doble epikriser når henviser arbeider på samme kontor som fastlege

  Det hender regelmessig at pasienter blir henvist til sykehuset av lege som arbeider på samme legekontor som pasientens fastlege.

 • 16.11.2017
  Endret referanseområde for aktivt vitamin B12

  Fra mandag 13. november 2017 analyserer vi aktivt vitamin B12 (holotranskobalamin) med reagenser fra Roche.

 • 17.10.2017
  Utvidet luftveispanel

  Det kan være overraskende vanskelig å skille de ulike luftveisagens fra hverandre ut fra klinikk. For å gi et bedre beslutningsgrunnlag før eventuell forskrivning av antibiotika, utvides luftveispanelet ved Mikrobiologisk avdeling i Tønsberg.

 • 11.10.2017
  Ny instrumentering og automatisering på laboratoriet

  Sentrallaboratoriet har de siste tre årene arbeidet intenst med planlegging, anskaffelse og implementering av en laboratorieautomasjonslinje.

 • 09.10.2017
  Oppfølging av pasienter operert for tykk- og endetarmskreft

  Gastrokirurgisk seksjon ønsker å bevisstgjøre både behandlere internt ved SiV og primærhelsetjenesten på retningslinjene vedrørende kontrollrutiner for pasienter operert for tykk- og endetarmskreft.

 • 09.10.2017
  Svangerskapsdiabetes – nye retningslinjer

  Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling av svangerskapsdiabetes.

 • 09.10.2017
  Utvidet gastroenterittpanel

  Det er økt bevissthet om at også adeno- og rotavirus kan gi gastroenterittsymptomer hos voksne. Mikrobiologisk avdeling har derfor utvidet sitt gastroenteritt-panel til å gjelde noro-, sapo-, adeno- og rotavirus.

 • 09.10.2017
  Endret enhet for NT-proBNP fra mandag 16. oktober 2017

  Norsk selskap for medisinsk biokjemi anbefaler etter oppfordring fra Norsk Cardiologisk Selskap alle norske laboratorier å utgi NT-proBNP og BNP-verdier i ng/L istedenfor pmol/L fra høsten 2017.

 • 18.09.2017
  Redusert kapasitet på CT-undersøkelse

  I forbindelse med ombygging vil det i uke 39 t.o.m. uke 42 være redusert kapasitet på CT-undersøkelse ved sykehuset.

 • 18.09.2017
  Henvisning for innleggelse i akuttsenteret ved SiV

  I et helt døgn i februar 2017 var jeg ,praksiskonsulent Lizeth Lind Jørgensen, observatør i akuttsenteret ved SiV. Jeg observerte hvordan samhandlingen med primærhelsetjenesten fungerer når pasientene kommer til akuttmottaket.

 • 18.09.2017
  Praksisnytt fornyes

  Det har lenge vært en intensjon om at Praksisnytt kun skulle gis ut elektronisk. Og fra og med 2018 vil Praksisnytt kun være å finne i elektronisk form.

 • 15.09.2017
  Oppfølgning av IBD-pasienter

  Antallet pasienter med infl ammatorisk tarmsykdom (IBD) er økende. Det er dessuten kommet mange nye behandlingsmuligheter som gjør at fl ere pasienter kommer til spesialisthelsetjenesten enn tidligere.

 • 15.09.2017
  Endring i psykisk helsevernlov

  Endringer i psykisk helsevernloven trer i kraft 1.september. Endringene skal fremme økt selvbestemmelse og rettsikkerhet for pasienter i psykisk helsevern, og betyr en innskjerping av krav til henvisning og innleggelse på tvang.

 • 15.09.2017
  Antikoagulasjon ved dagkirurgi

  Pasienter som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset i Vestfold får brosjyren «Velkommen til dagkirurgisk behandling». I brosjyren er det informasjon om hvordan pasienten skal forholde seg til antikoagulantia preoperativt.

 • 05.07.2017
  Rekvirering av pasientreiser

  Presisering om hvem som skal rekvirere pasienttransport:

Kurs og konferanser

 • Tirsdag 11.09.
  Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Midt-Norge)

  Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

 • Mandag 17.09.
  Osebergkurset - fedme, diabetes og hjertesykdom

  Forekomsten av fedme og type 2 diabetes er sterkt økende i Norge. Begge tilstandene er strekt assosiert med flere hjerte- og karsykdommer. I dette kurset ønsker vi å belyse de kardiometabolske effektene av fedme.

 • Torsdag 11.10.
  Traume-ABC for arbeid med voksne

  Kurset gir innføring i grunnleggende traumeforståelse, kartlegging og diagnostisering, samt behandling. Det vil bli undervist i stabiliseringsarbeid, og enkelte bearbeidingsmetoder vil bli introdusert.

 • Onsdag 28.11.
  Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Sør-Øst)

  Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

 • Onsdag 23.01.
  Skandinavisk CT-kurs i Vestfold for radiologer og radiografer

  Radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har igjen gleden av å arrangere CT-kurs i Vestfold. Kurset blir holdt over 2,5 kursdager med et spennende og interessant program. Vi åpner for påmelding omtrent 1. august.

 • Onsdag 23.01.
  CT conference in Vestfold

  The Radiology Dept. at Vestfold Hospital once again has the pleasure of holding a CT course in Vestfold. The course will be held over 2.5 course days with an exciting and interesting program.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.