Brukermedvirkning

Ved å lytte til pasienter og pårørende kan vi videreutvikle helsetjenestene på best mulig måte.

Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om brukerundersøkelsen ved Sykehuset i Vestfold - Si din mening

Brukerutvalgets hovedoppgave og målsetting er å sørge for at pasientens behov er i sentrum i spesialisthelsetjenesten. Dette gjør vi i samarbeid med dem som arbeider med helsetjenester.

Les mer om brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold her

En brukerrepresentant er en person som har erfaring med å være pasient eller pårørende og som ønsker å dele sine erfaringer til bruk i sykehusets forbedringsarbeid.

Ungdomsrådet er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset og gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen.

Les mer om ungdomsrådet ved Sykehuset i Vestfold

Recoveryverksted er en møteplass og dialogarena hvor vi samles i samtaler rundt temaer som kan bidra til bedringsprosesser og økt livskvalitet. Recoveryorientering tar utgangspunkt i at alle mennesker har iboende ressurser og at hver og en av oss er nøkkelpersonen i eget liv. Vi tror på at om man får bedre livskvalitet, så vil også den psykiske helsen bedres. Fellesskap og likeverd er verdier vi har med oss på disse treffene. Recoveryverksted er også en mulighet for å gi direkte tilbakemeldinger på behandling man får ved DPS Vestfold.

 
Vi er opptatt av hva pasienter, brukere og pårørende mener, og vi ønsker å bruke deres erfaringer og kompetanse. Vi vil at pasientene og brukerne skal spille en viktig rolle når vi utvikler og endrer tilbudet ved sykehuset.

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt, slik at vi kan videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud. Denne retten er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
I § 1-3 er det forklart nærmere hva som menes med bruker og pasient.

Les mer på helsenorge.no.

Sist oppdatert 09.04.2021