Ved Sykehuset i Vestfold drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Likevel ønsker vi å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved sykehuset ytterligere de kommende årene.

 

Forskning og innovasjon ved SiV

Ved Sykehuset i Vestfold drives forskning og innovasjon av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Forskning og innovasjon ved sykehuset skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver og er et viktig satsingsområde for Sykehuset i Vestfold. Målet er å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved sykehuset ytterligere de kommende årene.

Medisinsk og helsefaglig forskning er virksomhet som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse som på kort eller lang sikt kan være relevant for pasientbehandling og for helsetjenesten.

Innovasjon er en ny eller forbedret tjeneste, produkt, prosess eller organisasjonsform som tas i bruk og gir økt verdi. Med økt verdi menes mer effektive tjenester, økt kvalitet for brukere, kostnadseffektivitet, bedre livskvalitet og økt samhandling.

Forskning og innovasjon ved sykehuset skal være av god kvalitet, pasientnær, nyttig og etisk forsvarlig. Samarbeid med industrien skal foregå i åpne og ryddige former.

Forskning er en av sykehusets kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. Sykehuset i Vestfold har mange etablerte og aktive forskningsgrupper, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder.  De siste årene har forskningsaktiviteten ved sykehuset vært økende og sykehuset deltar i ulike nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeid.

​Oversikt over forskningsgrupper og forskningsprosjekter ved SiV​

Det foregår en rekke innovasjonsprosjekter ved Sykehuset i Vestfold, spesielt innen tjenesteinnovasjon og digitalisering. Disse fokusere på å utvikle nye tjenester og/eller ta i bruk teknologi til det beste for våre pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere. Det er et stort behov for å tenke nytt og skape nye produkter og tjenester i sykehuset og i samhandling med primærhelsetjenesten med utgangspunkt i brukernes behov.

Innovasjon og innovasjonsprosjekter ved SiV​

Ett forskningsprosjekt som utføres på mennesker kalles en klinisk studie. Hensikten med kliniske studier er å undersøke virkningen av medisinske behandlingsmetoder for å sikre best mulig behandling av pasienter. Kliniske studier er viktige for å teste ut blant annet nye medisiner, medisinsk utstyr, medisinske prosedyrer (for eksempel nye operasjonsteknikker) og livskvalitet og bivirkninger knyttet til en type behandling. Pasienter som er med i slike studier følges tett for å oppdage mulig effekt og bivirkninger.

Ved spørsmål om deltagelse i en klinisk studie får man presentert informasjon om studien både muntlig og skriftlig. Ved ønske om å delta signerer man ett såkalt samtykke. Det er viktig å huske at deltagelse i kliniske studier er helt valgfritt; du eier selv ditt biologiske materiale og dine helseopplysninger. Dersom en ikke ønsker å delta, trenger man ikke å oppgi noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen ved sykehuset. Du kan også når som helst trekke ditt samtykke. Som pasient kan man også reservere seg mot at ens biologiske materiale og opplysninger benyttes i forskning i reservasjonsregisteret.

Kliniske studier må gjennom en rekke strenge godkjenninger (hos regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og/eller Statens Legemiddelverk og/eller Helsedirektoratet) for å få lov til å starte, dette for å forsikre seg om at både gjennomføringen av studien og bearbeiding av pasientenes data gjøres så sikkert som mulig.

Oversikt over kliniske studier

​Oversikt over kliniske studier i Norge og ved Sykehuset i Vestfold finnes på siv.no/kliniske-studier. Oversikten er ordnet etter ulike sykdomskategorier, men det er også mulig å søke på bestemte diagnoser, samt på helseforetak eller sted. Det vil være kliniske studier som ikke er registrert her og disse kan finnes ved søk på nettstedet til regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, og på et internasjonalt nettsted for kliniske studier.

For å lære mer om deltagelse i klinisk studier kan du se denne filmen.

​Sykehuset i Vestfold ønsker å være med på å skape fremtidens helsetjenester. Sykehuset bidrar gjerne inn i tett samarbeid med næringslivet/industri, som en arena hvor morgendagens løsninger og behandlingsmetoder kan utvikles og utprøves. ​

Informasjon om muligheter for industrisamarbeid​​

​​

Se egen side for informasjon om forskningssamarbeid (multisenterstudier), monitorering av klin​​​​​iske studier​, utlevering av journaldata og/eller humant biologisk materiale og ma​stergradsprosjekter​:

Samarbeid med SiV

Ved Sykehuset i Vestfold er det en egen forsknings- og innovasjonsavdeling som bistår med rådgivning og veiledning innen forskning og innovasjon.

​Her finner du mer informasjon om forsknings- og innovasjonsavdelingen.

I tillegg tilbyr Oslo universitetssykehus HF forskningsstøtte til alle forskere i Helse Sør-Øst. Se her for mer informasjon.

De senere årene har antall doktorgrader og vitenskapelige publikasjoner ved Sykehuset i Vestfold økt. Det er en høy forskningsaktivitet ved sykehuset og forskere ved SiV publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Oversikt over vitenskapelige publikasjoner per år:​

​Publikasjoner 2021​

​Publikasjoner 2020​

Publikasjoner 2019

Publikasjoner 2018

Publikasjoner 2017

Publikasjoner 2016

Publikasjoner 2015

Publikasjoner 2014

Publikasjoner 2013

Publikasjoner 2012

Publikasjoner 2011

Publikasjoner 2010

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. I Cristin finner du oversikt over forskere, prosjekter og artikler publisert ved Sykehuset i Vestfold.

Sykehuset i Vestfold har et eget Forskningsutvalg som koordinerer forskningsvirksomheten ved sykehuset og gir råd om forskning og utvikling. Sykehuset i Vestfold utarbeider i tillegg egne strategier og årsrapporter for forskning og innovasjon.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget (FU) ved Sykehuset i Vestfold er vedtatt av administrerende direktørs ledergruppe. Utvalgets mandat ble gitt i 2018. Forskningsutvalgets mandat beskriver oppgavene til utvalget, som er å fremme forskning og utvikling ved Sykehuset i Vestfold generelt og å ha rådgivende funksjon overfor sykehusets ledelse spesielt.
 
Forskningsutvalgets medlemmer:

 • Tomm Bernklev, forskningssjef, leder for forskningsutvalget
 • Fred-Tore Henriksen, Brukerutvalget
 • Jens Egeland, klinikk psykisk helse og avhengighet
 • Dagfinn Skaare, klinikk medisinsk diagnostikk
 • Asgeir Johannessen, medsinsk klinikk
 • Jens K Hertel, hormon, overvekt og ernæring - forskningsseksjon
 • Erik S. Haug, kirurgisk klinikk
 • Kjetil R Gorseth, prehospital klinikk
 • Marte Wendel-Haga, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Morten Lindberg, kjernefasilitetene
 • Kine Andenæs, forsknings- og innovasjon
 • Hege Kersten, forskningssjef Sykehuset i Telemark

 

Anne E. Frogner er med i både brukerutvalget og forskningsutvalget ved SiV, og gir råd om brukermedvirkning i forskning ved sykehuset.

 

Strategier

Forsknings- og innovasjonsstrategi 2024-2027

Årsrapporter

​Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2022​

​Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2021​

Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2020​

Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2019​

Årsrapport forskning 2018

Årsrapport forskning 2017

 


Forskning ved Sykehuset i Vestfold skal være pasientnær og nyttig for våre pasienter. For at forskningen i større grad skal ta utgangspunkt i brukernes og pasientenes behov ønsker derfor foretaket økt grad av brukermedvirkning i forskning.

Se informasjonsfilm fra Oslo universitetssykehus for å få en rask og god innføring i hva brukermedvirkning i forskning er, hvorfor det er nyttig og hvordan det kan gjøres:

 

Ved Sykehuset i Vestfold er representant fra Brukerutvalget medlem i Forskningsutvalget og en tiltaksplan for økt brukermedvirkning er vedtatt i 2016.

Det er prosjektleders ansvar å vurdere bruk av direkte brukermedvirkning og/eller organisert samarbeid med brukerorganisasjoner i forskningsprosjekter der det er relevant.


 


Forskningsgrupper og forskningsprosjekter

Forskning er en av sykehusets kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. Sykehuset i Vestfold har mange etablerte og aktive forskningsgrupper, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder. De siste årene har forskningsaktiviteten ved sykehuset vært økende og sykehuset deltar i ulike nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeid.
Oversikt over forskningsgrupper og forskningsprosjekter ved SiV
Illustrasjonsbilde fra laboratorie

Innovasjonsprosjekter ved SiV

Det foregår en rekke innovasjonsprosjekter ved Sykehuset i Vestfold, spesielt innen tjenesteinnovasjon og digitalisering, som fokuserer på å utvikle nye tjenester og/eller ta i bruk ny teknologi til det beste for våre pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere. Det er et stort behov for å tenke nytt og skape nye produkter og tjenester i sykehuset og i samhandling med primærhelsetjenesten med utgangspunkt i brukernes behov.
Oversikt over noen av innovasjonsprosjektene ved SiV
To barn med legeutstyr

Forskning- og innovasjonsnyheter

  Forskningshåndboken

  Forskningshåndboken er utarbeidet av arbeidsgruppe under Regionalt nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll (PASK). Arbeidsgruppen deltakere har fagbakgrunn fra klinikk og forskningsmiljø, analyse eller klinisk IKT og arbeider ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sunnaas Sykehus og Sykehuset Østfold HF.
  Gå til forskningshåndboken
  Logoen til Forskningshåndboken
  Sist oppdatert 02.02.2024