Forskning og innovasjon

Ved Sykehuset i Vestfold drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Likevel ønsker vi å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved sykehuset ytterligere de kommende årene.

 

Forskning og innovasjon ved SiV

Om forskning og innovasjon ved SiV

Ved Sykehuset i Vestfold drives forskning og innovasjon av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Forskning og innovasjon ved sykehuset skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver og er et viktig satsingsområde for Sykehuset i Vestfold. Målet er å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved sykehuset ytterligere de kommende årene.

Medisinsk og helsefaglig forskning er virksomhet som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse som på kort eller lang sikt kan være relevant for pasientbehandling og for helsetjenesten.

Innovasjon er en ny eller forbedret tjeneste, produkt, prosess eller organisasjonsform som tas i bruk og gir økt verdi. Med økt verdi menes mer effektive tjenester, økt kvalitet for brukere, kostnadseffektivitet, bedre livskvalitet og økt samhandling.

Forskning og innovasjon ved sykehuset skal være av god kvalitet, pasientnær, nyttig og etisk forsvarlig. Samarbeid med industrien skal foregå i åpne og ryddige former.

Ønsker du å delta i et forskningsprosjekt?

Ett forskningsprosjekt som utføres på mennesker kalles en klinisk studie. Hensikten med kliniske studier er å undersøke virkningen av medisinske behandlingsmetoder for å sikre best mulig behandling av pasienter. Kliniske studier er viktige for å teste ut blant annet nye medisiner, medisinsk utstyr, medisinske prosedyrer (for eksempel nye operasjonsteknikker) og livskvalitet og bivirkninger knyttet til en type behandling. Pasienter som er med i slike studier følges tett for å oppdage mulig effekt og bivirkninger.

Ved spørsmål om deltagelse i en klinisk studie får man presentert informasjon om studien både muntlig og skriftlig. Ved ønske om å delta signerer man ett såkalt samtykke. Det er viktig å huske at deltagelse i kliniske studier er helt valgfritt; du eier selv ditt biologiske materiale og dine helseopplysninger. Dersom en ikke ønsker å delta, trenger man ikke å oppgi noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen ved sykehuset. Du kan også når som helst trekke ditt samtykke. Som pasient kan man også reservere seg mot at ens biologiske materiale og opplysninger benyttes i forskning i reservasjonsregisteret.

Kliniske studier må gjennom en rekke strenge godkjenninger (hos regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og/eller Statens Legemiddelverk og/eller Helsedirektoratet) for å få lov til å starte, dette for å forsikre seg om at både gjennomføringen av studien og bearbeiding av pasientenes data gjøres så sikkert som mulig.

Oversikt over kliniske studier

​Oversikt over kliniske studier i Norge og ved Sykehuset i Vestfold finnes på siv.no/kliniske-studier. Oversikten er ordnet etter ulike sykdomskategorier, men det er også mulig å søke på bestemte diagnoser, samt på helseforetak eller sted. Det vil være kliniske studier som ikke er registrert her og disse kan finnes ved søk på nettstedet til regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, og på et internasjonalt nettsted for kliniske studier.

For å lære mer om deltagelse i klinisk studier kan du se denne filmen.

Samarbeid med SiV

Sykehuset i Vestfold har som mål å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten og deltar gjerne i studier og prosjekter som er relevant for helseforetaket.

Ved et ønske om samarbeid med Sykehuset i Vestfold (SiV) skal forespørselen om samarbeid sendes sammen med de vedleggene som er relevante i sjekklisten under:

Forespørselen sendes til post@siv.no merket med forskning eller innovasjon. Hvis det finnes en kontaktperson for prosjektet ved SiV er det fint om dette nevnes i henvendelsen.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved SiV vil kontrollere forskningsrelaterte formalia før Personvernombudet vurderer personvern i studien. Det er forsknings- og innovasjonsansvarlig ved Sykehuset i Vestfold som godkjenner sykehusets deltagelse ved samarbeid med eksterne og i multisenterstudier.

Ved oppdragsstudier fra industrien samarbeider SiV med Inven2.

Utlevering av journaldata

Ved forespørsel om utlevering av journaldata eller annen pasientinformasjon fra SiV til bruk i forskning skal forespørselen inkludere disse vedleggene:

Forespørselen sendes til post@siv.no merket med forskning.

Gaver og donasjoner

Se hvordan du kan gi gaver og donasjoner til Sykehuset i Vestfold

Hvem kan hjelpe?

Ved Sykehuset i Vestfold er det en egen forsknings- og innovasjonsavdeling som bistår med rådgivning og veiledning innen forskning og innovasjon.

​Her finner du mer informasjon om forsknings- og innovasjonsavdelingen.

I tillegg tilbyr Oslo universitetssykehus HF forskningsstøtte til alle forskere i Helse Sør-Øst. Se her for mer informasjon.

Publikasjoner

De senere årene har antall doktorgrader og vitenskapelige publikasjoner ved Sykehuset i Vestfold økt. Det er en høy forskningsaktivitet ved sykehuset og forskere ved SiV publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Oversikt over vitenskapelige publikasjoner per år:

Publikasjoner 2019Publikasjoner 2018 Publikasjoner 2017 Publikasjoner 2016 Publikasjoner 2015 Publikasjoner 2014 Publikasjoner 2013 Publikasjoner 2012 Publikasjoner 2011 Publikasjoner 2010

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. I Cristin finner du oversikt over forskere, prosjekter og artikler publisert ved Sykehuset i Vestfold.

Organisering og strategier for forskning og innovasjon

Sykehuset i Vestfold har et eget Forskningsutvalg som koordinerer forskningsvirksomheten ved sykehuset og gir råd om forskning og utvikling. Sykehuset i Vestfold utarbeider i tillegg egne strategier og årsrapporter for forskning og innovasjon.

Forskningsutvalget

Direktøren har oppnevnt Forskningsutvalget for i hovedsak å koordinere forskningsvirksomheten ved sykehuset og gi råd om forskning og utvikling.

Forskningsutvalgets mandat ble gitt i 2011. Mandatet beskriver oppgavene til utvalget, som er å fremme forskning og utvikling ved Sykehuset i Vestfold generelt og å ha rådgivende funksjon overfor sykehusets ledelse spesielt. 

Forskningsutvalgets medlemmer:

 • Tomm Bernklev, forskningssjef, leder
 • Jørn E. Jacobsen, direktør forskning og innovasjon
 • Morten Lindberg, klinikk medisinsk diagnostikk
 • Inge Ringheim, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet
 • Jens Kristoffer Hertel, medisinsk klinikk
 • Svend Andersen, medisinsk klinikk
 • Kjetil Gorseth Ringdal, kirurgisk klinikk
 • Jens Egeland, klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • Mona Knudsen, brukerutvalget
 • Rikke Aune Asbjørnsen, forsknings- og innovasjonsavdelingen
 • Helene Johannessen, forsknings- og innovasjonsavdelingen
 • Kine Andenæs, forsknings- og innovasjonsavdelingen

Mona Knudsen er med i både Brukerutvalget og Forskningsutvalget ved SiV, og gir råd om brukermedvirkning i forskning ved sykehuset.

Strategier

Årsrapporter

Doktorgrader

Her er en oversikt over avlagte doktorgrader ved Sykehuset i Vestfold de siste årene.

2020:

2019:

 • Kjersti Tevik

2018:

 • Karin Persson

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:


Brukermedvirkning

Forskning ved Sykehuset i Vestfold skal være pasientnær og nyttig for våre pasienter. For at forskningen i større grad skal ta utgangspunkt i brukernes og pasientenes behov ønsker derfor foretaket økt grad av brukermedvirkning i forskning.

Ved Sykehuset i Vestfold er representant fra Brukerutvalget medlem i Forskningsutvalget og en tiltaksplan for økt brukermedvirkning er vedtatt i 2016.

Det er prosjektleders ansvar å vurdere bruk av direkte brukermedvirkning og/eller organisert samarbeid med brukerorganisasjoner i forskningsprosjekter der det er relevant.


 

Forskning- og innovasjonsnyheter

Fant du det du lette etter?