Samhandling

Meld samhandlingsavvik her

Gå til informasjon for fastlegene i Vestfold

Gå til informasjon for kommunehelsetjenesten i Vestfold

  

Kreftkoordinator/forløpskoordinator

Gå til informasjon om kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Gå til informasjon om koordinerede enhet og rehabilitering

Oversikt over samhandlingssykepleiere ved SiV

Gå til oversikt over samhandlingssykepleiere/kontaktpersoner ved Sykehuset i Vestfold

Praksiskonsulenter ved Sykehuset i Vestfold

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Gå til informasjon om praksiskonsulentene ved Sykehuset i Vestfold

Rutiner og prosedyrer

Digital meldingsutveksling - varslingsrutiner - PLO-meldinger mellom sykehuset og kommunen

Generelle henvisningsrutiner

Gå til produktbeskrivelser middagsmenyer - ingredienser, allergener og oppvarming av mat

 Meld samhandlingsavvik 

Meld samhandlingsavvik her

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og rusbehandling


Transport av psykisk syke er et område med mye fokus.  Sykehuset i Vestfold ønsker at psykisk syke skal oppnå en likeverdig behandling på lik linje med andre pasienter også når det gjelder tilbud om transport. 

Transporttilbudet til psykisk syke skal oppleves som trygt og verdig av pasienten.

Samhandling mellom helsevesen, politi og kommuner byr på utfordringer i noen saker. 

  • Hvem skal vurdere behov for døgninnleggelse i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling?
  • Når skal man kontakte AMK og politi for bistand til transport?

Retningslinje med rutiner for samhandling.

For å klargjøre behandlingslinjer og roller har vi laget en praktisk rettet retningslinje med rutiner for samhandling.

Målgruppen er ansatte i KPR, kommuner, politiet og prehospital klinikk. Temaer som ofte dukker opp, som taushetsplikt og hvem som bærer kostnadene er også nevnt i prosedyren

Gå til retningslinje for samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og rusbehandling
 

  

Behandling

 

Mobilt røntgen - røntgen på hjul

Gå til informasjon ambulerende røntgentjenester - mobilt røntgen

Cerebral pareseregisteret i Norge

Gå til det nasjonale CP-registeret

Habilitering

Gå til informasjon om habiliteringstilbudet ved Sykehuset i Vestfold

Raskere tilbake - tilbud ved Sykehuset i Vestfold

Avtaler

 Samarbeidsavtaler

Oversikt over samarbeidsavtalene mellom kommunene og Sykehuset i Vestfold. ​

Delavtale a - Om partenes ansvar.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale a - Om partenes ansvar.pdfDelavtale a - Om partenes ansvar.pdf
Delavtale d1 - Om beredskapsplaner.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale d1 - Om beredskapsplaner.pdfDelavtale d1 - Om beredskapsplaner.pdf
Delavtale d2 - Om planer for den akuttmedisinske kjede.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale d2 - Om planer for den akuttmedisinske kjede.pdfDelavtale d2 - Om planer for den akuttmedisinske kjede.pdf
Delavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfDelavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdf
Delavtale k - Forebygging.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale k - Forebygging.pdfDelavtale k - Forebygging.pdf
Delavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfDelavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdf
Delavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfDelavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdf
Delavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfDelavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdf
Delavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfDelavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdf
Delavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfDelavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdf
Delavtale i - Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale i - Samarbeid om jordmortjenester.pdfDelavtale i - Samarbeid om jordmortjenester.pdf
Delavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfDelavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf
Delavtale m - Om henvisning, innleggelse, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale m - Om henvisning, innleggelse, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.pdfDelavtale m - Om henvisning, innleggelse, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.pdf
Overordnet samarbeidsavtale.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale.pdf

 

 

Praksisnytt Vestfold

01.03.2017

Rituell omskjæring ved Sykehuset i Vestfold

Omskjæring er et kirurgisk inngrep som kan gjøres av medisinske, kulturelle eller religiøse grunner. Der formålet er religiøst begrunnet kalles inngrepet rituell omskjæring.
01.03.2017

Ny rutine for distribusjon av Praksisnytt

Praksisnytt blir nå ikke lenger sendt ut personlig til alle fastleger i stedet får hvert legekontor et visst antall som blir adressert til legekontorene.
01.03.2017

Den nye førerkortforskriften – utfordringer og muligheter

Fastlegen har fått en mye mer sentral rolle i å forvalte regelverket rundt helsekrav for førerkort. I mange sykdomstilfeller vil imidlertid fastlege være helt avhengig av opplysninger fra spesialisthelsetjenesten, og dette stiller krav til samhandling.
01.03.2017

Lungerehabiliteringstilbud for KOLS-pasienter

Sykehuset i Vestfold minner om at pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) grad III-IV tilbys lungerehabiliteringskurs. Grad II kan også henvises dersom det i tillegg er hyppige forverringer eller stor symptombelastning.
01.03.2017

Kalprotektin og preanalytiske feilkilder

Spesialrørene som skal benyttes til innsending av feces til kalprotektinmåling ved Sentrallaboratoriet må brukes på riktig måte.
01.03.2017

Rhinovirus

Rhinovirus gir oftest selvbegrensende forkjølelsessymptomer, men kan gi alvorligere sykdomsutvikling hos noen pasienter.
01.03.2017

Nedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. mars

Aktivert protein C resistens kan bestilles som ledd i utredning for arvelig trombosetendens/etter gjennomgått trombose.
26.01.2017

Sykehuset har fått nye nettsider

1. november lanserte SiV og alle andre helseforetak i Helse Sør-Øst nye nettsider.
26.01.2017

Oppfølging av RhD negative gravide

Fra september 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for oppfølging av svangerskap hos RhD negative kvinner.
26.01.2017

Kalprotektin i feces

Fra og med 6. februar kan sentrallaboratoriet tilby analysen kalprotektin.
24.01.2017

Lederskifte i PKO

Carl Morten Levy gikk ved årsskiftet av som leder for praksiskonsulenttjenesten (PKO) ved Sykehuset i Vestfold. Geir Dunseth er ny leder av PKO.
24.01.2017

Nytt sepsisforløp – bruk av qSOFA

Det er viktig at allmennlegene spesifiserer sepsis som innleggende diagnose der det er relevant, slik at den ikke “seiler under” andre diagnoser.
24.01.2017

Medisinfritt behandlingstilbud

Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser.
24.01.2017

Autoantistoff-diagnostikk /revmaprøver

Fra februar 2017 kommer Mikrobiologisk avdeling til å starte opp med en ny analysemetode for antinukleære antistoff, ANA .
24.01.2017

Kontakt praksiskonsulentene

Praksiskonsulentordningen (PKO) er en sentral aktør for å fremme samhandling mellom fastleger og sykehus.
24.01.2017

Kjernejournal innføres i Vestfold

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som viser utvalgte viktige helseopplysninger om den enkelte innbygger. Fra 1. mars vil alle innbyggerne i Norge ha opprettet en slik journal.
25.11.2016

Ledig praksiskonsulentstilling

Praksiskonsulentordningen (PKO) ved Sykehuset i Vestfold har ledige deltidsstillinger (10-20 %) for snarlig tiltredelse.
25.11.2016

Samhandling med fastleger - Nordre Vestfold DPS

Nordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (DPS) har siste året hatt økt fokus på samhandling med fastleger.
25.11.2016

Endring av dermatofyttdiagnostikk

Fra 1. november 2016 vil metode for påvising av dermatofytter i negl, hud og hår endres fra dyrkning til molekylærgenetisk diagnostikk (PCR).
25.11.2016

Kontaktlege ved Sykehuset i Vestfold

Ved lov 11. desember 2015 nr. 97 ble det gjort endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, som innebærer introduksjonen av en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.
25.11.2016

TB- IGRA Quantiferontest - prøvetaking

Tuberkulosescreening i blod er en immunologisk metode for å påvise latent eller aktiv tuberkulose. Testen kan tas som et supplement eller som en erstatning for Mantoux.
25.11.2016

Status for interaktiv henvisning og rekvirering

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som gjør det enkelt for legekontorene å bestille både laboratorieprøver og bildediagnostiske undersøkelser fra sitt eget journalsystem
25.11.2016

Transport av psykisk ustabile pasienter i akutt krise

«Verdig vei videre» er et utviklingsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise.
09.09.2016

Nye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typing

Endringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide. Det innføres foster RhD-typing i blodprøve av kvinnen i svangerskapsuke 24.
01.06.2016

Nye rutiner for beintetthetsmåling (dxa) og osteoporose-poliklinikk

Nukleærmedisinsk seksjon har innført nye rutiner for beintetthetsmåling (dxa).
01.06.2016

Innføring av nasjonalt laboratoriekodeverk (NLK)

Alle medisinske laboratorier i Norge har fått et krav fra Helsedirektoratet om at all ekstern elektronisk kommunikasjon av prøvesvar skal foregå ved bruk av NLK
01.06.2016

Legemiddellister

Samstemming av legemidler er ett av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.
01.06.2016

Søndre Vestfold DPS: Somatiske undersøkelser og oppfølgning

Søndre Vestfold DPS ønsker samarbeid med fastlegene for å foreta nødvendige somatiske undersøkelser og oppfølgning.
13.05.2016

Ny analyse ved Sentrallaboratoriet - TRAS

Fra mandag 2. mai kan sentrallaboratoriet tilby analysen TRAS, som står for TSH-reseptorstimulerende autoantistoffer.
01.05.2016

MR-undersøkelse av bekkenet

Pasienter som henvises til MR-undersøkelse av bekkenet med gynekologisk problemstilling må ha vært til undersøkelse hos gynekolog.
01.05.2016

Opplæring i egenkontroll ved warfarin-behandling

Egenkontroll ved warfarin-behandling har vist å gi bedre kvalitet i form av færre komplikasjoner og bedre livskvalitet for pasientene.
01.05.2016

Lindrende team utvider tilbudet

1. mars ble lindrende team fullt bemannet med nytilsatt overlege og sykepleiere med bred kompetanse innen onkologi og palliasjon.
01.05.2016

Nytt pasientforløp: avhengighet av alkohol

Helsemyndighetene har bedt helseforetakene om å utarbeide helhetlige pasientforløp for pasienter med avhengighet og skadelig bruk av alkohol.
01.05.2016

Flåttsenteret

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (Flåttsenteret) gir informasjon og rådgiving om flåttbårne sykdommer
01.05.2016

Hospitering for fastleger

Dagsbesøk ved sykehuspoliklinikker eller spesialister gir syv valgfrie utdanningspoeng per dag i spesialistutdannelsen/resertifisering i allmennmedisin.
01.05.2016

Tilbud om ønskeambulanse fra SiV

Sykehuset i Vestfold har et tilbud om ønskeambulanse for alvorlige syke pasienter som ikke kan reise med vanlige transportmidler.
04.04.2016

Akutt psykisk helsehjelp – ett telefonnummer, 33 37 50 77

Det er innført ett telefonnummer for henvendelser til klinikk psykisk helse og rusbehandling vedrørende akutt psykisk helsehjelp for voksne.
04.04.2016

Retningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrast

Bruk av kontrastmidler bedrer den diagnostiske kvaliteten ved en rekke undersøkelser med bruk av CT og MR.
04.04.2016

Malignt melanom – vaktpostlymfeknute

Ved histologisk påvist eller begrunnet mistanke om føflekkreft, henviser fastlegen, eller annen henvisende instans, til utredning ved kirurgisk eller plastikkirurgisk avdeling.
04.04.2016

Karkirurgi og angiografi/intervensjonslaboratorium

Ved ønske om utredning av mulig karkirurgisk problemstilling ønsker karseksjon kirurgi at henvisning blir sendt til karkirurgisk poliklinikk, ikke angiografisk undersøkelse på intervensjonsradiologisk.
04.04.2016

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

SiV er i gang med utbredelse av ny regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk til legekontor.
04.04.2016

Diagnostisk pakkeforløp til lungeseksjon

Ansvaret for det diagnostiske pakkeforløpet ble fra 1. januar 2016 flyttet fra infeksjonsseksjon til lungeseksjon.
04.04.2016

Bakteriell vaginose og Gardnerella vaginalis

Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold tilbyr ikke lenger dyrkning av Gardnerella vaginalis fra underlivsprøver som en del av den ordinære rutinediagnostikken.
04.04.2016

Henvisning til øyelege i Vestfold

Vestfold er i dag det området innen Helse Sør-Øst RHF (HSØ) som har dårligst øyelegedekning utenfor sykehus i forhold til antall innbyggere.
04.04.2016

Raskere tilbake ved Sykehuset i Vestfold

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold har gjennom “raskere tilbake”-ordningen, tre poliklinikker
29.03.2016

Ny ADHD-telefon for foreldre og fastleger

1. mars åpnet BUPA et eget telefonnummer for foreldre og fastleger som har spørsmål om oppfølging av ADHD hos barn og unge.
16.12.2015

Ny spørrespalte for kommunehelsetjenesten

Det er opprettet en kanal for spørsmål og innspill fra sykepleiere ved SiV og i kommunene i Vestfold, vedrørende samhandling på pleie- og omsorgsnivå.
16.12.2015

Papirdokumenter fra SiV

Legekontorene mottar fortsatt dokumenter på papir fra sykehuset.Dette skyldes i hovedsak at dokumenter ikke lar seg sende elektronisk i systemet slik som epikrisene kan.
16.12.2015

Tilbud om PET-CT ved Sykehuset i Vestfold

Nukleærmedisinsk seksjon ved radiologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold kan fra desember tilby undersøkelse med såkalt PET-CT.
16.12.2015

Ny fecesdiagnostikk

1. januar 2016 innfører mikrobiologisk avdeling molekylærgenetisk diagnostikk for de vanligste diaréfremkallende agens
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Kurs og konferanser

19.04 onsdag

Poliklinikk spiseforstyrrelser 10 år - jubileumsseminar

Poliklinikk spiseforstyrrelser markerer 10 års drift, og er stolte over å kunne invitere deg til fagseminar i auditoriet på Sykehuset i Vestfold.

19.04 onsdag

Ortosekurs

Habiliteringssenteret i Vestfold inviterer til kurs: "Håndortoser til barn med CP - en praktisk gjennomgang".

09.05 tirsdag

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Tvang i et menneskerettighetsperspektiv - finnes det verdighet i bruk av tvang?

07.09 torsdag

TGED - Tønsberg Gynaecological Endoscopic Days

Welcome to Tønsberg Gynaecological Endoscopic Days - the first congress of its kind in the charming seaside town of Tønsberg, Norways oldest city. 7th-9th September 2017.

24.01 onsdag

Skandinavisk CT-kurs i Vestfold for radiologer og radiografer

Radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har igjen gleden av å arrangere CT-kurs i Vestfold. Kurset blir holdt over 2,5 kursdager med et spennende og interessant program. Påmelding åpner 1. august 2017.

24.01 onsdag

CT conference in Vestfold

The Radiology Dept. at Vestfold Hospital once again has the pleasure of holding a CT course in Vestfold. The course will be held over 2.5 course days with an exciting and interesting program. Registration opens on 1 August 2017.

Se flere kommende arrangementer ()