Samhandling

Meld samhandlingsavvik her

Gå til informasjon for fastlegene i Vestfold

Gå til informasjon for kommunehelsetjenesten i Vestfold

   Rehabiliteringstilbud ved Sykehuset i Vestfold

Kreftkoordinator/forløpskoordinator

Gå til informasjon om kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Gå til informasjon om koordinerede enhet og rehabilitering

Oversikt over samhandlingssykepleiere ved SiV

Gå til oversikt over samhandlingssykepleiere/kontaktpersoner ved Sykehuset i Vestfold Praksiskonsulenter ved Sykehuset i Vestfold

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Gå til informasjon om praksiskonsulentene ved Sykehuset i Vestfold

Rutiner og prosedyrer

Digital samhandling Samhandling ved øyeblikkelig hjelp - prosedyrer og telefonnumreGenerelle henvisningsrutiner Gå til produktbeskrivelser middagsmenyer - ingredienser, allergener og oppvarming av mat

 Meld samhandlingsavvik 

Meld samhandlingsavvik her

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og rusbehandling


Transport av psykisk syke er et område med mye fokus.  Sykehuset i Vestfold ønsker at psykisk syke skal oppnå en likeverdig behandling på lik linje med andre pasienter også når det gjelder tilbud om transport. 

Transporttilbudet til psykisk syke skal oppleves som trygt og verdig av pasienten.

Samhandling mellom helsevesen, politi og kommuner byr på utfordringer i noen saker. 

 • Hvem skal vurdere behov for døgninnleggelse i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling?
 • Når skal man kontakte AMK og politi for bistand til transport?

Retningslinje med rutiner for samhandling

For å klargjøre behandlingslinjer og roller har vi laget en praktisk rettet retningslinje med rutiner for samhandling.

Målgruppen er ansatte i KPR, kommuner, politiet og prehospital klinikk. Temaer som ofte dukker opp, som taushetsplikt og hvem som bærer kostnadene er også nevnt i prosedyren

Gå til retningslinje for samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og rusbehandling
 

  

Behandling

 

Mobilt røntgen - røntgen på hjul

Gå til informasjon ambulerende røntgentjenester - mobilt røntgen

Cerebral pareseregisteret i Norge

Gå til det nasjonale CP-registeret

Habilitering

Gå til informasjon om habiliteringstilbudet ved Sykehuset i Vestfold

Raskere tilbake - tilbud ved Sykehuset i Vestfold

Avtaler

 Samarbeidsavtaler

Oversikt over samarbeidsavtalene mellom kommunene og Sykehuset i Vestfold. ​

Delavtale a - Om partenes ansvar.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale a - Om partenes ansvar.pdfDelavtale a - Om partenes ansvar.pdf
Delavtale d2 - Om planer for den akuttmedisinske kjede.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale d2 - Om planer for den akuttmedisinske kjede.pdfDelavtale d2 - Om planer for den akuttmedisinske kjede.pdf
Delavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfDelavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdf
Delavtale k - Forebygging.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale k - Forebygging.pdfDelavtale k - Forebygging.pdf
Delavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfDelavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdf
Delavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfDelavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdf
Delavtale d1 - Om beredskapsplaner.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale d1 - Om beredskapsplaner.pdfDelavtale d1 - Om beredskapsplaner.pdf
Delavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfDelavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdf
Delavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfDelavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdf
Delavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfDelavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdf
Delavtale i - Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale i - Samarbeid om jordmortjenester.pdfDelavtale i - Samarbeid om jordmortjenester.pdf
Delavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfDelavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf
Delavtale m - Om henvisning, innleggelse, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale m - Om henvisning, innleggelse, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.pdfDelavtale m - Om henvisning, innleggelse, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.pdf
Overordnet samarbeidsavtale.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale.pdf

 

 

Praksisnytt Vestfold

 • 05.07.2017
  EVF og MCV utgis på tilsendte prøver tatt samme dag

  I 2006 sluttet sentrallaboratoriet å gi ut EVF (erytrocytt volumfraksjon eller hematokrit) og MCV (gjennomsnittlig volum av erytrocyttene) for tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten for å unngå falskt høye verdier på grunn av prøvens alder alene.

 • 05.07.2017
  Rekvirering av pasientreiser

  Presisering om hvem som skal rekvirere pasienttransport:

 • 05.07.2017
  Antibiotikaresistens på høstens samhandlingsmøte

  Praksiskonsulentene ved SiV inviterer til samhandlingsmøte onsdag 1. november 2017 kl. 18-21, auditoriet SiV. Hovedtema blir antibiotikaresistens.

 • 05.07.2017
  Osebergkurset - overvekt og assosierte sykdommer

  Senter for sykelig overvekt ønsker å etablere regelmessig kursvirksomhet hvor de setter fokus på overvekt og assosierte sykdommer. Sammen med Praksiskonsulentordningen har de valgt å etablere «Osebergkurset».

 • 04.07.2017
  Diagnostikk av hemokromatose i allmennpraksis

  Hematologisk seksjon ved SiV får henvist mange pasienter med høy ferritin for utredning av hemokromatose. Her kan imidlertid vi som fastleger gjøre mesteparten av utredningen selv.

 • 04.07.2017
  Sjekkliste ved henvisning til MR

  En MR-maskin lager bilder med et statisk magnetfelt og radiobølger, hvor begge deler har stort potensial til å gi skader hos pasienten. Derfor er det svært viktig å fylle inn sjekklisten sammen med pasienten før MR-undersøkelsen.  Radiologi...

 • 29.06.2017
  Endring av åpningstider i sommer

  Her finner du oversikt over enhetene som har endringer i åpningstiden eller feriestengt sommeren 2017.

 • 27.06.2017
  Samarbeidsmøte mellom fastleger og psykiatrien

  Søndre Vestfold DPS etablerer i samarbeid med kommunal psykiatritjeneste i Sandefjord og praksiskonsulent Hans Kvalsvik en møtearena der fastlegene i Sandefjord inviteres til en fast samarbeidsmøterekke med den kommunale psykiatritjenesten...

 • 02.06.2017
  Veiledningspoliklinikken Anemone

  Veiledningspoliklinikken «Anemone» er en egen poliklinikkt som tar seg av pasienter med fødselsangst og kvinner som har gjennomgått en fødsel med et dødt barn. Poliklinikken vil være stengt i ukene 25-33.

 • 02.06.2017
  IHR er klargjort for SystemX

  Elektronisk henvising til bildediagnostikk og rekvirering av laboratorieprøver (IHR) er nå også klargjort for SystemX.

 • 02.06.2017
  Diagnostisk sløyfe

  Diagnostisk sløyfe er vedtatt gjennomført. Diagnostisk sløyfe beskriver mulighet for en vurdering av aktuelle pasienter i Akuttsenteret ved SiV før innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet.

 • 31.05.2017
  Diabetes: Mål HbA1c før vurdering av operasjon

  Pasienter med diabetes som henvises for vurdering av operasjon, skal som generell regel ha HbA1c under 8,5, på grunn av økt risiko for komplikasjoner ved høy HbA1c.

 • 31.05.2017
  Avvikling av papirsvar

  Fra 15. juni 2017 avvikler laboratoriene, fysio- og ergoterapiavdelingen og radiologisk avdeling utsendelse av papirutskrifter for de som samtidig mottar elektroniske svar. De som kun mottar papirsvar i dag påvirkes ikke av denne endringen.

 • 31.05.2017
  Humant papillomavirus (HPV)

  Media har satt fokus på unge kvinner og cervixdysplasi. Det er viktig for fastleger å være oppdatert på retningslinjer for undersøkelser og oppfølging, og her er en oversikt over noen viktige momenter.

 • 31.05.2017
  Kjernejournal i Vestfold

  1. mars fikk alle innbyggere i Vestfold tilgang til kjernejournal. Vi har gjort opp status etter to måneders bruk, og ser allerede at kjernejournal brukes regelmessig både av fastleger og på sykehus.

 • 24.05.2017
  Hvordan rekvirere medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehus

  01.01.16 trådte ny obduksjonslov i kraft. En viktig endring i loven er at ved alle dødsfall skal lege som konstaterer døden vurdere om obduksjon er ønskelig, og dokumentere at vurderingen er gjort. Dette gjelder altså dødsfall både i og utenfor sykehus.

 • 22.05.2017
  Henvisninger til Regional koordinerende enhet

  Henvisninger til Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst bør sendes elektronisk. Det har imidlertid vært en stor andel  feilsendte henvsininger. Derfor er det nå gjort endringer i Norsk Helsenett sitt adresseregister, for å tydel...

 • 01.03.2017
  Nedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. mars

  Aktivert protein C resistens kan bestilles som ledd i utredning for arvelig trombosetendens/etter gjennomgått trombose.

 • 01.03.2017
  Rhinovirus

  Rhinovirus gir oftest selvbegrensende forkjølelsessymptomer, men kan gi alvorligere sykdomsutvikling hos noen pasienter.

 • 01.03.2017
  Kalprotektin og preanalytiske feilkilder

  Spesialrørene som skal benyttes til innsending av feces til kalprotektinmåling ved Sentrallaboratoriet må brukes på riktig måte.

 • 01.03.2017
  Lungerehabiliteringstilbud for KOLS-pasienter

  Sykehuset i Vestfold minner om at pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) grad III-IV tilbys lungerehabiliteringskurs. Grad II kan også henvises dersom det i tillegg er hyppige forverringer eller stor symptombelastning.

 • 01.03.2017
  Den nye førerkortforskriften – utfordringer og muligheter

  Fastlegen har fått en mye mer sentral rolle i å forvalte regelverket rundt helsekrav for førerkort. I mange sykdomstilfeller vil imidlertid fastlege være helt avhengig av opplysninger fra spesialisthelsetjenesten, og dette stiller krav til samhandling.

 • 01.03.2017
  Ny rutine for distribusjon av Praksisnytt

  Praksisnytt blir nå ikke lenger sendt ut personlig til alle fastleger i stedet får hvert legekontor et visst antall som blir adressert til legekontorene.

 • 01.03.2017
  Rituell omskjæring ved Sykehuset i Vestfold

  Omskjæring er et kirurgisk inngrep som kan gjøres av medisinske, kulturelle eller religiøse grunner. Der formålet er religiøst begrunnet kalles inngrepet rituell omskjæring.

 • 26.01.2017
  Kalprotektin i feces

  Fra og med 6. februar kan sentrallaboratoriet tilby analysen kalprotektin.

 • 26.01.2017
  Oppfølging av RhD negative gravide

  Fra september 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for oppfølging av svangerskap hos RhD negative kvinner.

 • 26.01.2017
  Sykehuset har fått nye nettsider

  1. november lanserte SiV og alle andre helseforetak i Helse Sør-Øst nye nettsider.

 • 24.01.2017
  Kjernejournal innføres i Vestfold

  Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som viser utvalgte viktige helseopplysninger om den enkelte innbygger. Fra 1. mars vil alle innbyggerne i Norge ha opprettet en slik journal.

 • 24.01.2017
  Kontakt praksiskonsulentene

  Praksiskonsulentordningen (PKO) er en sentral aktør for å fremme samhandling mellom fastleger og sykehus.

 • 24.01.2017
  Autoantistoff-diagnostikk /revmaprøver

  Fra februar 2017 kommer Mikrobiologisk avdeling til å starte opp med en ny analysemetode for antinukleære antistoff, ANA .

 • 24.01.2017
  Medisinfritt behandlingstilbud

  Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser.

 • 24.01.2017
  Nytt sepsisforløp – bruk av qSOFA

  Det er viktig at allmennlegene spesifiserer sepsis som innleggende diagnose der det er relevant, slik at den ikke “seiler under” andre diagnoser.

 • 24.01.2017
  Lederskifte i PKO

  Carl Morten Levy gikk ved årsskiftet av som leder for praksiskonsulenttjenesten (PKO) ved Sykehuset i Vestfold. Geir Dunseth er ny leder av PKO.

 • 25.11.2016
  Ledig praksiskonsulentstilling

  Praksiskonsulentordningen (PKO) ved Sykehuset i Vestfold har ledige deltidsstillinger (10-20 %) for snarlig tiltredelse.

 • 25.11.2016
  Samhandling med fastleger - Nordre Vestfold DPS

  Nordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (DPS) har siste året hatt økt fokus på samhandling med fastleger.

 • 25.11.2016
  Endring av dermatofyttdiagnostikk

  Fra 1. november 2016 vil metode for påvising av dermatofytter i negl, hud og hår endres fra dyrkning til molekylærgenetisk diagnostikk (PCR).

 • 25.11.2016
  Kontaktlege ved Sykehuset i Vestfold

  Ved lov 11. desember 2015 nr. 97 ble det gjort endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, som innebærer introduksjonen av en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

 • 25.11.2016
  TB- IGRA Quantiferontest - prøvetaking

  Tuberkulosescreening i blod er en immunologisk metode for å påvise latent eller aktiv tuberkulose. Testen kan tas som et supplement eller som en erstatning for Mantoux.

 • 25.11.2016
  Status for interaktiv henvisning og rekvirering

  Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som gjør det enkelt for legekontorene å bestille både laboratorieprøver og bildediagnostiske undersøkelser fra sitt eget journalsystem

 • 25.11.2016
  Transport av psykisk ustabile pasienter i akutt krise

  «Verdig vei videre» er et utviklingsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise.

 • 09.09.2016
  Nye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typing

  Endringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide. Det innføres foster RhD-typing i blodprøve av kvinnen i svangerskapsuke 24.

 • 01.06.2016
  Nye rutiner for beintetthetsmåling (dxa) og osteoporose-poliklinikk

  Nukleærmedisinsk seksjon har innført nye rutiner for beintetthetsmåling (dxa).

 • 01.06.2016
  Innføring av nasjonalt laboratoriekodeverk (NLK)

  Alle medisinske laboratorier i Norge har fått et krav fra Helsedirektoratet om at all ekstern elektronisk kommunikasjon av prøvesvar skal foregå ved bruk av NLK

 • 01.06.2016
  Legemiddellister

  Samstemming av legemidler er ett av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

 • 01.06.2016
  Søndre Vestfold DPS: Somatiske undersøkelser og oppfølgning

  Søndre Vestfold DPS ønsker samarbeid med fastlegene for å foreta nødvendige somatiske undersøkelser og oppfølgning.

 • 13.05.2016
  Ny analyse ved Sentrallaboratoriet - TRAS

  Fra mandag 2. mai kan sentrallaboratoriet tilby analysen TRAS, som står for TSH-reseptorstimulerende autoantistoffer.

 • 01.05.2016
  MR-undersøkelse av bekkenet

  Pasienter som henvises til MR-undersøkelse av bekkenet med gynekologisk problemstilling må ha vært til undersøkelse hos gynekolog.

 • 01.05.2016
  Opplæring i egenkontroll ved warfarin-behandling

  Egenkontroll ved warfarin-behandling har vist å gi bedre kvalitet i form av færre komplikasjoner og bedre livskvalitet for pasientene.

 • 01.05.2016
  Lindrende team utvider tilbudet

  1. mars ble lindrende team fullt bemannet med nytilsatt overlege og sykepleiere med bred kompetanse innen onkologi og palliasjon.

 • 01.05.2016
  Nytt pasientforløp: avhengighet av alkohol

  Helsemyndighetene har bedt helseforetakene om å utarbeide helhetlige pasientforløp for pasienter med avhengighet og skadelig bruk av alkohol.

Se alle nyhetene

Kurs og konferanser