HELSENORGE

Samhandling

​Kreftkoordinator/forløpskoordinator pakkeforløp kreft

Gå til informasjon om kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Forløpskoordinatorer pakkeforløp psykisk helse og rusbehandling

Oversikt over forløpskoordinatorer for pakkeforløp psykisk helse og rusbehandling.
Telefontid, mandag til fredag, kl. 08.00-15.30.

Psykiske lidelser barn og unge:

  • Monica Sæterdalen, tlf. 417 03 036

Psykiske lidelser voksne:

  • Ingun Nyborg, tlf. 909 75 176 / 902 44 792 / 902 31 621

Rusbehandling TSB:

  • Elisabeth Andersen/Eli Katrine Lyssand, tlf. 948 10 996

Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne:

  • Ingun Nyb​org, tlf. 909 75 176

Tvangslidelse OCD:

  • Anita Solly, tlf. 902 31 621

Spiseforstyrrelser hos barn og unge:

  • Monica Sæterdalen, tlf. 417 03 036

Gravide og rus:

  • Elisabeth Skauen, tlf. 907 06 606

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Gå til informasjon om koordinerede enhet og rehabilitering

Hospitering for fastleger

​Informasjon om hospitering for fastleger​


Oversikt over samhandlingssykepleiere ved SiV

Gå til oversikt over samhandlingssykepleiere/kontaktpersoner ved Sykehuset i Vestfold

Praksiskonsulenter ved Sykehuset i Vestfold

Palliasjon – kompetansenettverk

Palliasjon – kompetansenettverk​

Faglig informasjon til kontaktsykepleiere for kreftpasienter og annet helsepersonell som arbeider med kreftomsorg og lindrende behandling i Vestfold.​

Helsefellesskapet

Helsefellesskapet i opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold ble stiftet 15. juni 2021, etter forutgående utredning og behandling i hver av de seks tilsluttede kommunene og i helseforetakets styre.

Helsefellesskapet​

Praksiskonsulentordningen

Praksisnytt

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev) Her finner du Praksisnytt og PDF-utgaver av Praksisnytt

Fastlegenyttig

​Fastlegenyttig – informasjonsdeling mellom fastleger​​

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Gå til informasjon om praksiskonsulentene ved Sykehuset i Vestfold

Rutiner og prosedyrer

Dialogmelding legekontor-helseforetak

Se informasjon og brukerveiledninger om dialogmeldinger mellom legekontor og helseforetak

Meld samhandlingsavvik 

Meld samhandlingsavvik her Se prosedyren for mellom SiV og kommunene i Vestfold

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Føde- og barsel -  prosedyrer

Føde- og barsel - prosedyrer

Digital samhandling

Digital samhandling

Samhandling ved øyeblikkelig hjelp - prosedyrer og telefonnumre

Samhandling ved øyeblikkelig hjelp - prosedyrer og telefonnumre

​Generelle henvisningsrutiner

Generelle henvisningsrutiner

Samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og rusbehandling


Transport av psykisk syke er et område med mye fokus.  Sykehuset i Vestfold ønsker at psykisk syke skal oppnå en likeverdig behandling på lik linje med andre pasienter også når det gjelder tilbud om transport. 

Transporttilbudet til psykisk syke skal oppleves som trygt og verdig av pasienten.

Samhandling mellom helsevesen, politi og kommuner byr på utfordringer i noen saker. 

  • Hvem skal vurdere behov for døgninnleggelse i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling?
  • Når skal man kontakte AMK og politi for bistand til transport?

Retningslinje med rutiner for samhandling

For å klargjøre behandlingslinjer og roller har vi laget en praktisk rettet retningslinje med rutiner for samhandling.

Målgruppen er ansatte i KPR, kommuner, politiet og prehospital klinikk. Temaer som ofte dukker opp, som taushetsplikt og hvem som bærer kostnadene er også nevnt i prosedyren

Gå til retningslinje for samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og rusbehandling

Produktbeskrivelser middagsmenyer - ingredienser, allergener og oppvarming av mat  

Produktbeskrivelser middagsmenyer - ingredienser, allergener og oppvarming av mat

Behandling

Rehabilitering

Rehabiliteringstilbud

Cerebral pareseregisteret i Norge

Gå til det nasjonale CP-registeret

Habilitering

Gå til informasjon om habiliteringstilbudet ved Sykehuset i Vestfold

Mobilt røntgen

Ambulerende røntgentjenester for vanskelig flyttbare pasienter i kommunale institusjoner.  

Les om mobilt røntgen - røntgen på hjul

​Helse og arbeid (tidligere raskere tilbake) 

Tilbudet er rettet mot personer med psykiske plager, rygg- og nakkeplager og gravide med bekkenplager. Kurs og samtaler med helsepersonell har som mål å bidra til bedret livskvalitet og fungering i hverdagen, gjennom en kortvarig, kunnskapsbasert tilnærming.

Les mer om helse og arbeid (tidligere (raskere tilbake) -tilbud ved Sykehuset i Vestfold

Avtaler

 Samarbeidsavtaler

Oversikt over samarbeidsavtalene mellom kommunene og Sykehuset i Vestfold. ​

Delavtale a - Om partenes ansvar.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale a - Om partenes ansvar.pdfDelavtale a - Om partenes ansvar.pdfpdf406276
Delavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfDelavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfpdf319126
Delavtale akuttmedisinsk samhandlingskjede og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD).pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale akuttmedisinsk samhandlingskjede og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD).pdfDelavtale akuttmedisinsk samhandlingskjede og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD).pdfpdf239950
Overordnet samarbeidsavtale.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale.pdfpdf438030
Delavtale omforente beredskapsplaner.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale omforente beredskapsplaner.pdfDelavtale omforente beredskapsplaner.pdfpdf407613
Delavtale samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale samarbeid om jordmortjenester.pdfDelavtale samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf416203
Delavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfDelavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfpdf428013
Delavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfDelavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf349680
Delavtale k - Forebygging.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale k - Forebygging.pdfDelavtale k - Forebygging.pdfpdf414768
Delavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfDelavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfpdf515329
Delavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfDelavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfpdf584745
Delavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfDelavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfpdf644423
Delavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfDelavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfpdf635829

 

​ Tjenesteavtale om smittevernbistand

Avtalen gjelder bistand og rådgivning innen smittevern fra Sykehuset i Vestfold HF til kommunale helseinstitusjoner, hjemmetjenesten og boliger med heldøgns pleie og omsorg og private helseinstitusjoner.

Se tjenesteavtale om smittevernbistand mellom sykehuset og kommunene i Vestfold på Kompetansebroen

Kontaktpersoner:


Hygienesykepleier

Signy Holum​​​ 
Tlf.: 33 34 34 38
Mobil: 975 34 4​02

Hygienesykepleier

Tonje Bye Wang
Tlf.: 33 34 34 38
Mobil: 977 88 976

Smittevernoverlege/seksjonsleder

Maria Vandbakk-Rüther
Tlf.: 33 34 23 51
Calling: 706563
Mobil: 942 78 867

Smittevernoverlege

Dagfinn Skaare
Tlf.: 33 34 10 56

Tuberkulosekoordinator

Ellen Hvidsten
Mobil: 901 51 067​​

Praksisnytt Vestfold

Se alle nyhetene

Fastlegenyttig

Fant du det du lette etter?