Samhandling

Koronainformasjon for primærhelsetjenesten

For fastleger

Kommunehelsetjenesten

Kreftkoordinator/forløpskoordinator pakkeforløp kreft

Gå til informasjon om kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Forløpskoordinatorer pakkeforløp psykisk helse og rusbehandling

Oversikt over forløpskoordinatorer for pakkeforløp psykisk helse og rusbehandling.
Telefontid, mandag til fredag, kl. 08.00-15.30.

Psykiske lidelser barn og unge:

 • Monica Sæterdalen, tlf. 417 03 036

Psykiske lidelser voksne:

 • Ingun Nyborg, tlf. 909 75 176 / 902 44 792 / 902 31 621

Rusbehandling TSB:

 • Elisabeth Andersen/Eli Katrine Lyssand, tlf. 948 10 996

Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne:

 • Ingun Nyborg, tlf. 909 75 176

Tvangslidelse OCD:

 • Anita Solly, tlf. 902 31 621

Spiseforstyrrelser hos barn og unge:

 • Monica Sæterdalen, tlf. 417 03 036

Gravide og rus:

 • Elisabeth Skauen, tlf. 907 06 606

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Gå til informasjon om koordinerede enhet og rehabilitering

Oversikt over samhandlingssykepleiere ved SiV

Gå til oversikt over samhandlingssykepleiere/kontaktpersoner ved Sykehuset i Vestfold Praksiskonsulenter ved Sykehuset i Vestfold

Praksiskonsulentordningen

Praksisnytt

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev) Her finner du Praksisnytt og PDF-utgaver av Praksisnytt

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Gå til informasjon om praksiskonsulentene ved Sykehuset i Vestfold

Rutiner og prosedyrer

Dialogmelding legekontor-helseforetak

Se informasjon og brukerveiledninger om dialogmeldinger mellom legekontor og helseforetak

 Meld samhandlingsavvik 

Meld samhandlingsavvik her Se prosedyren for mellom SiV og kommunene i Vestfold

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Føde- og barsel -  prosedyrer

Føde- og barsel - prosedyrer

Digital samhandling

Digital samhandling

Samhandling ved øyeblikkelig hjelp - prosedyrer og telefonnumre

Samhandling ved øyeblikkelig hjelp - prosedyrer og telefonnumre

​Generelle henvisningsrutiner

Generelle henvisningsrutiner

Samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og rusbehandling


Transport av psykisk syke er et område med mye fokus.  Sykehuset i Vestfold ønsker at psykisk syke skal oppnå en likeverdig behandling på lik linje med andre pasienter også når det gjelder tilbud om transport. 

Transporttilbudet til psykisk syke skal oppleves som trygt og verdig av pasienten.

Samhandling mellom helsevesen, politi og kommuner byr på utfordringer i noen saker. 

 • Hvem skal vurdere behov for døgninnleggelse i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling?
 • Når skal man kontakte AMK og politi for bistand til transport?

Retningslinje med rutiner for samhandling

For å klargjøre behandlingslinjer og roller har vi laget en praktisk rettet retningslinje med rutiner for samhandling.

Målgruppen er ansatte i KPR, kommuner, politiet og prehospital klinikk. Temaer som ofte dukker opp, som taushetsplikt og hvem som bærer kostnadene er også nevnt i prosedyren

Gå til retningslinje for samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og rusbehandling

Produktbeskrivelser middagsmenyer - ingredienser, allergener og oppvarming av mat  

Produktbeskrivelser middagsmenyer - ingredienser, allergener og oppvarming av mat

Behandling

Rehabilitering

Rehabiliteringstilbud

Cerebral pareseregisteret i Norge

Gå til det nasjonale CP-registeret

Habilitering

Gå til informasjon om habiliteringstilbudet ved Sykehuset i Vestfold

Helse og arbeid (tidligere raskere tilbake) - tilbud ved Sykehuset i Vestfold

Avtaler

 Samarbeidsavtaler

Oversikt over samarbeidsavtalene mellom kommunene og Sykehuset i Vestfold. ​

Delavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfDelavtale b - Om henvisning til og innleggelse i sykehus.pdfpdf319126
Delavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfDelavtale c - Om retningslinjer for utskrivning fra sykehus.pdfpdf644423
Delavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfDelavtale e - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud.pdfpdf635829
Delavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfDelavtale f - Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdfpdf584745
Delavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfDelavtale g - Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering.pdfpdf515329
Delavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfDelavtale h - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.pdfpdf428013
Delavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfDelavtale j - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf349680
Delavtale k - Forebygging.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale k - Forebygging.pdfDelavtale k - Forebygging.pdfpdf414768
Overordnet samarbeidsavtale.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale.pdfpdf438030
Delavtale a - Om partenes ansvar.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale a - Om partenes ansvar.pdfDelavtale a - Om partenes ansvar.pdfpdf406276
Delavtale akuttmedisinsk samhandlingskjede og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD).pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale akuttmedisinsk samhandlingskjede og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD).pdfDelavtale akuttmedisinsk samhandlingskjede og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD).pdfpdf239950
Delavtale omforente beredskapsplaner.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale omforente beredskapsplaner.pdfDelavtale omforente beredskapsplaner.pdfpdf407613
Delavtale samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Samarbeidsavtaler/Delavtale samarbeid om jordmortjenester.pdfDelavtale samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf416203

 

 

Praksisnytt Vestfold

 • blodprøvetaking
  22.06.2020
  Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2020

  Sykehusets prøvetakingsstasjoner har disse åpningstidene i sommer, og er som vanlig behjelpelig med vanskelig prøvetaking eller andre situasjoner som krever vår kompetanse.

 • tastatur og pc
  22.06.2020
  IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2020

  Planlegger ditt legekontor å skifte ut  PCer på legekontoret i juli måned? Da må dere i tilfelle varsle laboratorierådgiver ved SiV innen utgangen av juni, slik at vi kan avtale og planlegge nødvendige installasjoner.

 • koronavirus
  11.06.2020
  Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2

  Fra og med 10. juni utfører mikrobiologisk avdeling ved SiV analyse for antistoffer mot koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19-virus) i serum. Analysen kan rekvireres elektronisk via DIPS eller IHR, eller på papirrekvisisjon. Prøvene blir analyse...

 • To som går tur
  29.05.2020
  Endring i rutiner ved bruk av Helseekspressen

  På grunn av økt aktivitet er det dessverre ikke lenger mulig for pasienter uten rekvisisjon å bli med Helseekspressen.

 • Eldre dame i skogen
  29.05.2020
  Full drift ved kognitiv svikt- og alderspsykiatrisk poliklinikk

  Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk har nå full poliklinisk drift og korte ventetider.

 • koronavirus
  29.05.2020
  Innfører test for antistoffer mot SARS-CoV-2 (COVID-19-virus)

  Mikrobiologisk avdeling har den siste tiden fått flere henvendelser med ønske om serologi for SARS-CoV-2 (COVID-19-virus). Vi har nå fått tilgang til en SARS-CoV-2-antistofftest til vår hovedserologiplattform, og vil derfor fra og med uke 2...

 • petriskål
  15.05.2020
  Luftveisagens analyseres tirsdager og torsdager

  For å forberede oss på opptil femdobling av prøver til Covid-19-diagnostikk må prøveflyten effektiviseres. Siden det er svært lav forekomst av andre luftveisvirus for tiden, vil andre luftveisagens kun analyseres tirsdager og torsdager. Prø...

 • faksimile av følgeskriv
  14.05.2020
  Manglende bekreftelse på mottatt elektronisk svar

  Sykehuset i Vestfold sender fra tid til annen ut epikriser på papir til tross for at disse er sendt og oftest mottatt elektronisk på legekontorene først. Dette skyldes en feil i applikasjonskvitteringen ved SiV som ikke er mulig å rette opp...

 • petriskåler
  07.05.2020
  Fecesdiagnostikk tilbake til normalt

  Leveringssituasjonen for reagenser til PCR-undersøkelse av feces er nå bedret. Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold kan derfor igjen tilby fullstendig undersøkelse av fecesprøver for bakterier, virus og parasitter for alle våre...

 • kornavirus
  28.04.2020
  Rehabiliteringstilbud til pasienter med Covid -19

  COVID-19 pasienter, med eller uten intensivbehandling, er en pasientgruppe som kan ha stort behov for spesialisert og individuelt tilpasset rehabilitering, med en bred tverrfaglig tilnærming.

 • Gravid mage
  20.04.2020
  Nytt pakkeforløp gravide og rusmidler

  Hvert år fødes over 500 barn med skader eller abstinenser som er direkte tilknyttet mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidler, som ble innført 1.januar 2020, skal sikre at flere gravide som sliter med rusmiddelbruk får hjelp.

 • Ansatte ved Osteoporosepoliklinikken
  20.04.2020
  Osteoporosepoliklinikk ved Sykehuset i Vestfold

  Endokrinologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold vil fra uke 18 overta driften av bentetthetsmåleren som nå driftes av Nukleærmedisinsk seksjon. Dette innebærer noe praktisk endringer som dere som henvisere må være klar over.

 • Illustrasjonsfoto
  15.04.2020
  Drift og rutiner ved sykehuset under pandemien

  Koronapandemien har medført nedgang i planlagt aktivitet og polikliniske konsultasjoner. Vi vil understreke at sykehusets kapasitet til å ta imot pasienter med akutt sykdom er god, og det er innført tiltak og rutiner som skal sikre trygg be...

 • To som går tur i skogen
  14.04.2020
  Henvisninger til kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk

  Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk har begrenset kapasitet i forbindelse med koronautbruddet. Vår utredningspost / døgnpost er stengt på ubestemt tid. Vi gir ny informasjon når den er åpen igjen.

 • Røntgen
  14.04.2020
  Koronavirus – melding om smittestatus ved henvisning til SiV

  Fastlege og legevakt bes om å avklare og melde smittestatus hos pasient i forbindelse med henvisning til røntgen og akuttmottaket, samt til elektive innleggelser. Vurdering av smittestatus baseres på gjeldende kriterier fra Folkehelseinstit...

 • covid-19
  03.04.2020
  Oversikt over luftveisklinikker i Vestfold

  Alle kommuner i Vestfold har opprettet ulike luftveisklinikker. På Kompetansebroen er det nå samlet nødvendig informasjon om de ulike klinikkene og hvordan de er organisert i de forskjellige kommunene.

 • to som er ute og går
  02.04.2020
  Økt tilgjengeligghet til substitusjonsbehandling i LAR under koronaepidemien

  Coronaviruset sprer seg i Norge og personer med ruslidelse vurderes å være en spesielt sårbar gruppe. Livsstilsfaktorer kan innebære en økt smitterisiko,  helsefaktorer kan gi økt fare for alvorlig forløp av covid-19, men også smitte uten a...

 • målskive
  30.03.2020
  Transport av oppesittende pasienter med mistenkt eller påvist Covid-19 smitte

  Pasientreiser ønsker en tett dialog med behandlere og rekvirenter som bestiller pasientreiser for å redusere smittespredning av Covid-19. Vi opplyser om midlertidig rettighetsendring hvor pasienter som kjører selv, nå får dekket utgifter ti...

 • koronavirus
  26.03.2020
  Prøvesvar ved testing av covid-19

  De aller fleste prøvene for å kartlegge covid-19 blir nå utført av andre enn pasientens fastlege. I praksis gjøres dette fra legevakter, infeksjonspoliklinikker eller annen kommunal organisert testing.

 • to som er ute og går
  26.03.2020
  Henvisning ved luftveisinfeksjon – beslutningsstøtte

  Alle kommuner i Vestfold oppretter nå ulike «luftveispoliklinikker». Denne nye måten å organisere pasientflyten på, krever en ny måte å samhandle på for å sikre god informasjon.

 • klatrer
  24.03.2020
  Klinisk virksomhet ved Kysthospitalet under Covid-19 pandemien

  Helsedirektoratet har gitt føringer på at det meste av helsehjelp innen fysikalsk medisin og rehabilitering som medfører fysisk oppmøte av pasient, bør utsettes inntil videre – med unntak av pasienter som har et klart definert rehabiliterin...

 • To som er ute og går tur
  24.03.2020
  Midlertidige endringer ved avdeling rus og avhengighet

  Under den pågående pandemien er hovedformålet å redusere fare for smittespredning samtidig som liv og helse ivaretas for våre pasienter. Det innebærer noen endringer i behandlingstilbudet ved avdeling rus og avhengighet,  både ved poliklin...

 • koronavirus
  23.03.2020
  Nye prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 ved SiV

  Ideelt ønsker vi å teste alle som kan ha covid-19.  På grunn av global mangel på testutstyr og reagenser, må vi fortsatt prioritere. Fra i dag åpner vi opp for økt testing på grunn av lovnad om en ekstra leveranse av reagenser denne uken, o...

 • koronavirus
  20.03.2020
  Samhandling mellom førstelinjetjenesten og Sykehuset i Vestfold i Covid - 19 pandemien

  I forbindelse med Covid-19 pandemien er det uhyre viktig med god samhandling mellom førstelinjetjenesten og sykehuset i Vestfold. Pandemien utvikler seg og vi kan raskt komme i en situasjon hvor det er begrensede ressurser med henblikk på s...

 • koronavirus
  18.03.2020
  Nye kriterier for testing av SARS-CoV-2 / covid-19

  Det er prekær mangel på testutstyr og laboratoriereagenser. Fra og med i dag har SiV innført strengere indikasjon for testing for covid-19.

 • film
  17.03.2020
  Slik kler du av og på deg smittevernsutstyr

  Det er viktig å kle på og av seg smittevernsutstyret på riktig måte. Her kan du se en kort film om hvordan det gjøres.

 • koronavirus
  13.03.2020
  Stor pågang på laboratorietelefonen - vurder nødvendighet nøye

  Det er kun kommuneoverleger uten elektronisk svaroverføring som kan ringe til legetelefonen til mikrobiologisk laboratorium .

 • Illustrasjon av koronavirus
  12.03.2020
  Viktig beskjed fra mikrobiologisk avdeling om luftveis-PCR inklusive SARS-CoV-2 (coronavirus)

  Antall prøver til coronavirusdiagnostikk stiger kraftig. Dette går hardt ut over PCR-reagenser og utstyr til luftveisdiagnostikk. Vi må derfor fra mandag 16. mars gjøre en streng prioritering av ordinære luftveis-PCR analyser.

 • Avdelingsoverlege Heidi Cecilie Villmones (t.h.). Her med Inger Lill Anthonisen og Jan Peder Amundrød.
  06.03.2020
  Får svar samme dag på test for SARS-CoV-2

  Koronaprøver som kommer til Sykehuset i Vestfold før klokken 08.00 vil få svar samme dag. Rekvirenter kan ringe telefon 33 34 36 14 eller 33 34 32 28 mellom klokken 14.00 og 15.00.

 • To som er ute og går tur
  06.03.2020
  HPV som primærscreening kvinner 34-69 år

  I perioden fra 2019 til og med 2021 skal HPV-test gradvis erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år. Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år som er anbefalt tidsintervall for c...

 • coronavirus
  28.02.2020
  Innført lokal test for SARS-CoV-2 for Vestfold og Telemark

  Det er fra i dag 28.02.20 innført lokal test for SARS-CoV-2 ved SiV for Vestfold og Telemark: FHI publiserte nye retningslinjer i dag, og det som anbefales nå er kun ett prøvesett per pasient.

 • akutmottak
  13.02.2020
  Konferanse mellom ambulanse og lege

  Ambulansetjenesten har en høy faglig standard, praktiserer prosedyrestyrt pasientbehandling og har rikelig mengdetrening i de «rødeste» prehospitale situasjonene (Hjertestans, STEMI, mistanke om hjerneslag, alvorlig respirasjonssvikt og alv...

 • 13.02.2020
  IHR-rekvisisjoner til patologiavdelingen der det ikke mottas prøvemateriale

  Patologiavdelingen innfører ny rutine der IHR-rekvisisjoner uten ledsagende prøvemateriale vil bli besvart. Denne nye rutinen vil sikre at eventuelle prøver som har kommet på avveie fanges opp.

 • doppler
  13.02.2020
  Blodtypeimmunisering i svangerskapet

  I 2019 har vi hatt en alvorlig hendelse i Vestfold der en RhD negativ gravid kvinne som hadde fått påvist RhD-immunisering i sitt forrige svangerskap, ikke ble henvist til spesialisthelsetjenesten for oppfølging.

 • Tre som prater
  12.02.2020
  Telefonnummer til ambulant akutteam (AAT)

  Ved henvendelse til Ambulant akutt team (AAT) skal telefonnummer 33 37 50 77 benyttes.

 • mann med ølboks
  31.01.2020
  SiV starter opp med analyse av PEth

  Fra 3. februar 2020 starter sentrallaboratoriet opp med analyse av PEth (Fosfatidyletanol 16:0/18:1). PEth dannes i blodet bare når etanol er tilstede og er derfor en god markør for alkoholinntak. Konsentrasjonen gjenspeiler det totale kons...

 • Leger som prater
  31.01.2020
  Veiledningsgrupper for fastleger

  DPS Vestfold tilbyr veiledningsgrupper for fastleger i et 4-parts samarbeid ca. hver åttende uke på grupper av legekontor.

 • Spermier
  31.01.2020
  Sædundersøkelse etter vasektomi

  Sentrallaboratoriet ved SiV utfører sædundersøkelse på indikasjonen kontroll etter vasektomi. Prøven har begrenset holdbarhet og vi ønsker å informere om prøvehåndtering.

 • Eldre dame i skogen
  28.01.2020
  Informasjon fra brystsenteret

  Sykehuset i Vestfold har inngått samarbeidsavtale med Vestre Viken HF om rotasjon av mamma/endokrinkirurger fra Drammen til Tønsberg. Pasienter fra Vestfold opereres ved begge sykehus.

 • leger foran PC
  13.01.2020
  20 januar innføres dialogmelding legekontor-helseforetak

  Dialogmelding legekontor-helseforetak innføres mandag 20.januar 2020. Da blir det mulig å kommunisere med Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark via dialogmeldinger. 20.januar kan altså fastleger og ansatte på sykehuset kommunisere dire...

 • frysesnitt patologen
  09.01.2020
  Nye papirrekvisisjoner for cytologi og histologi - nå med etiketter

  Det skal nå tas i bruk en ny type papirrekvisisjon for «Cytologi» og «Histologi».  Gamle papirrekvisisjoner kastes så snart de nye rekvisisjonene tas i bruk.

 • leger som ser rett i kamera
  12.12.2019
  Hospitering for fastleger - kirurgiske fag

  Det er utarbeidet en strukturert hospiteringsbolk som fastleger kan melde seg på. Det blir en bolk på våren og en bolk på høsten. Den første delen av vårens hospiteringsbolk starter opp 16. april.

 • Blodprøve
  12.12.2019
  Riktig bruk av «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)»

  Sentrallaboratoriet har fra 1. november 2019 tilbudt analysen «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)» for primærhelsetjenesten. Etter en tid i rutinen ser vi en del feilaktig bruk av analysen og laboratoriet ønsker derfor å minne om følgende:

 • to som går ute
  22.11.2019
  NaltRec-studien: Langtidsvirkende naltrekson mot opioidavhengighet

  Til fastleger i Vestfold: Kanskje har du pasienter med langvarig opioidavhengighet som kan være aktuelle for å delta i en pågående studie på bruk av langtidsvirkende naltrekson?

 • 21.11.2019
  Hør mer om høreapparattilbudet

  Dersom pasientene har fått høreapparat tildelt ved hørselssentralen ved Øre-nese-hals poliklinikk (ØNH) ved SiV, trenger de ikke ny henvisning. ØNH-poliklinikken anser enhver henvendelse i etterkant som en kontroll. Pasienten kan selv ta ko...

 • barn og lege
  11.11.2019
  Hospitering for allmennleger - medisinske fag

  Allmennleger i Vestfold har tidligere fått tilbud om strukturert hospitering ved kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. Nå utvider vi tilbudet til medisinsk klinikk. Det vil bli gitt tilbud om strukturert tilbud om hospitering ved geri...

 • frysesnitt patologen
  11.11.2019
  Patologiavdelingen bytter datasystem 16. november - liten endring for legekontor

  Patologiavdelingen innfører nytt datasystem (cytologiske og histologiske prøver) helgen 16-17 november. Dette medfører noen endringer for legekontorene.

 • To som sitter på en benk ved vannet
  29.10.2019
  eMestring – førstevalg ved behandling av panikkangst, sosial angst og depresjon

  DPS Vestfold tilbyr nå veiledet internettbehandling (eMestring)som førstevalg ved behandling av panikkangst, sosial angst og depresjon.

 • To som er ute og går tur
  24.10.2019
  Aldersjusterte beslutningsgrenser for D-dimer ved diagnostikk av venøs tromboembolisme

  Sentrallaboratoriet innfører fra og med 1.11.2019 aldersjusterte grenseverdier for D-Dimer. Slike aldersjusterte grenser er allerede tatt i bruk ved Oslo Universitetssykehus og flere andre sykehus i Norge.  

 • Blodprøve
  24.10.2019
  Sentrallaboratoriet innfører reflekstesting for TSH

  Fra 1. november vil sentrallaboratoriet tilby analysen «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)». Dersom «TSH-refleks» rekvireres fører det til at TSH analyseres i serum og dersom svaret er utenfor referanseintervallet vil andre thyreoidea...

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?