Oversikt over forløpskoordinatorer for pakkeforløp psykisk helse og rusbehandling.
Telefontid, mandag til fredag, kl. 08.00-15.30.

Psykiske lidelser barn og unge:

  • Monica Sæterdalen, tlf.   33 34 67 00  
  •  

Psykiske lidelser voksne:

  • Ingun Nyborg, tlf. 909 75 176 / 902 44 792 / 902 31 621

Rusbehandling TSB:

  • Elisabeth Andersen/Eli Katrine Lyssand, tlf. 948 10 996

Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne:

  • Ingun Nyb​org, tlf. 909 75 176

Tvangslidelse OCD:

  • Anita Solly, tlf. 902 31 621

Spiseforstyrrelser hos barn og unge:

  • Monica Sæterdalen, tlf. 417 03 036

Gravide og rus:

  • Hallbjørg Indgaard Bruu 907 06 606

Palliasjon – kompetansenettverk​

Faglig informasjon til kontaktsykepleiere for kreftpasienter og annet helsepersonell som arbeider med kreftomsorg og lindrende behandling i Vestfold.​

Helsefellesskapet i opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold ble stiftet 15. juni 2021, etter forutgående utredning og behandling i hver av de seks tilsluttede kommunene og i helseforetakets styre.

Helsefellesskapet​

Samhandlingsleger

Rutiner og prosedyrer

Meld samhandlingsavvik her

Se prosedyren for mellom SiV og kommunene i Vestfold

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Pasienter som skal til planlagt undersøkelse eller behandling får et brev hvor de bes kontakte fastlegen for testing for resistente bakterier dersom de har én eller flere risikofaktorer. 

Hensikten med testingen er å kunne iverksette tilpassede smitteverntiltak for å hindre smitte til medpasienter og helsepersonell.


Transport av psykisk syke er et område med mye fokus.  Sykehuset i Vestfold ønsker at psykisk syke skal oppnå en likeverdig behandling på lik linje med andre pasienter også når det gjelder tilbud om transport. 

Transporttilbudet til psykisk syke skal oppleves som trygt og verdig av pasienten.

Samhandling mellom helsevesen, politi og kommuner byr på utfordringer i noen saker. 

  • Hvem skal vurdere behov for døgninnleggelse i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling?
  • Når skal man kontakte AMK og politi for bistand til transport?

Retningslinje med rutiner for samhandling

For å klargjøre behandlingslinjer og roller har vi laget en praktisk rettet retningslinje med rutiner for samhandling.

Målgruppen er ansatte i KPR, kommuner, politiet og prehospital klinikk. Temaer som ofte dukker opp, som taushetsplikt og hvem som bærer kostnadene er også nevnt i prosedyren

Gå til retningslinje for samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og rusbehandling

Behandling

Ambulerende røntgentjenester for vanskelig flyttbare pasienter i kommunale institusjoner.  

Les om mobilt røntgen - røntgen på hjul

Tilbudet er rettet mot personer med psykiske plager, rygg- og nakkeplager og gravide med bekkenplager. Kurs og samtaler med helsepersonell har som mål å bidra til bedret livskvalitet og fungering i hverdagen, gjennom en kortvarig, kunnskapsbasert tilnærming.

Les mer om helse og arbeid (tidligere (raskere tilbake) -tilbud ved Sykehuset i Vestfold

Avtaler

Oversikt over samarbeidsavtalene mellom kommunene og Sykehuset i Vestfold. ​

 

Avtalen gjelder bistand og rådgivning innen smittevern fra Sykehuset i Vestfold HF til kommunale helseinstitusjoner, hjemmetjenesten og boliger med heldøgns pleie og omsorg og private helseinstitusjoner.

Kontaktpersoner:


Hygienesykepleier

Signy Holum​​​ 
Tlf.: 33 34 34 38
Mobil: 975 34 4​02

Hygienesykepleier

Tonje Bye Wang
Tlf.: 33 34 34 38
Mobil: 977 88 976

Smittevernoverlege/seksjonsleder

Maria Vandbakk-Rüther
Tlf.: 33 34 23 51
Calling: 706563
Mobil: 942 78 867

Smittevernoverlege

Dagfinn Skaare
Tlf.: 33 34 10 56

Tuberkulosekoordinator

Ellen Hvidsten
Mobil: 901 51 067​​

Sist oppdatert 21.03.2024