Om oss

Sykehuset i Vestfold (SiV) har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold. Spesialisthelsetjenestens oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.

​Brukerutvalget

Brukerutvalgets hovedoppgave og målsetting er, i samarbeid med dem som arbeider med helsetjenester, å sørge for at pasientens behov er i sentrum på pasientens premisser.

Rammen for utvalgets arbeid er mandatet og de lover og retningslinjer som styrer SiVs virksomhet. Utvalget vil samarbeide med SiV om å utvikle spesialhelsetjenesten frem mot de målsettinger som besluttende myndigheter har satt for virksomheten til beste for pasienten.

Gaver og donasjoner

Gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre er gledelige bidrag og støtter blant annet utvikling av bedre behandling og forskning samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene.

Klima og miljø - grønt sykehus

Sykehuset i Vestfold skal være ledende i arbeidet med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift.​

Klinisk etikkomité 

​Klinisk etikkomité (KEK) skal være til hjelp i vanskelige etiske dilemmaer som kan oppstå i sykehushverdagen.

Les mer om klinisk etikkomité (KEK)​

​​​​​

Ledelsen 


Led​​ige stil​​linger og informasjon om å jobbe ved SiV

Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Ved SiV får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Her finnes det spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et dynamisk miljø.

Leverandørkontakt

Likestilling, inkludering og mangfold

Sykehuset skal sørge for at det arbeides systematisk med å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjon av disse grunnlagene, i alle arbeidsprosesser. Dette gjelder uavhengig av om diskriminering rammer pasient, pårørende eller ansatt.

Likestilling, inkludering og mangfold ved SiV​

Media

Sykehuset i Vestfold har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise hvis det er ønskelig.

Om sykehuset - nøkkeltall, driftssteder og visjoner

Her finner du informasjon om driftssteder, visjon og verdier, nøkkeltall, SiVs historie, styrende dokumenter, årsberetning og årlig melding.

Organisasjonskart


Praktisk informasjon

Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal føle deg trygg og finne god informasjon hos oss. Her finner du praktisk informasjon om hvordan du kommer deg til sykehus, parkering, daglige rutiner, mattilbud og andre servicetilbud ved sykehuset.

Registreringsskjema for telefonisk åpning av bom

AMK-sentralen i Vestfold og Telemark har mulighet til å registrere telefonstyrte bommer som ringes opp for å åpnes.

Styret

Styret for Sykehuset i Vestfold består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.


Teknologistrategi

Strategien er fortsatt under revidering.

Teknologistrategi

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset og gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen.

Utviklingsplan 

Sykehuset i Vestfold har utarbeidet en utviklingsplan som beskriver hvordan sykehuset skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester.Fant du det du lette etter?